ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ

ސިއްރުކުރި ކޮމެޓީގެ މައުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލަ ބަލާނަން: ނާޝިޒު

  • އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިހާރު ހިނގަމުން 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ލިބިފައިވޭ
  • މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް ލިބިފައިވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 15:59 3,367

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ އާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި ޕީޖީ އޮފީހުގެ އިސްވެރިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން މިނިސްޓަރަކާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ، އަދި އެ މަސައްކަތް ޙިއްސާކުރި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައިވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކަމަށްބުނެ، ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ އެއް ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަތައް ލީކުވެފައިވާތީ އެމައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނާޝިޒު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްރުކުރި ކޮމެޓީގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ލީކުވެ، މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ޙިއްސާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮމެޓީތައް ހިންގަންޖެހޭނީ އޮންނަ އުޞޫލުން، ކޮމެޓީއަކުން ސިއްރުކުރާ ކަމެއް، އެކޮމެޓީއަކުން އެއް ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ލީކުވެއްޖެ ނަމަ އެމައްސަލައެއް މަޖިލީހުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިގައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާނެ ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަބީބުގެ އެވާހަކަތަކަށް ކޮމެޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

"މި ކޮމެޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ މަޢުލޫމާތުތައް ނިކުމެގެންދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީތަކަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވާނަން،" ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ނާޝިޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެބައްދަލުވުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި ވެސް އެފަދަ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިމެނޭތީ، ކޮމެޓީ ސިއްރު ކޮށްދެއްވުމަށް ޕީޖީ ބިޝާމު އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެކޮމެޓީ ކުރިއަށް ދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެން ނެވެ.

ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި އަންގާރަ ދުވަހު، ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ޕީޖީ ބިޝާމް ކޮމެޓީއާ ޙިއްސާކުރެއްވި ބައެއް ނަންތައް ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ރާއްޖޭގެ 57 ފަޅުރަށަކާއި ފަޅުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ވިއްކުމަށްފަހު، 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ވެފައި ވެއެވެ. އެއީ ނުއަގުގައި އެތަންތަން ވިއްކައިގެން ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤިތިޞާދު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ބިލިއަނަށް އަރާނެ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ބައެއް އިދާރާތަކާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚީޔާނާތް ހިންގިއިރު، އޭރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު އަދީބުގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް