އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން ތިބިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

  • ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަައި
  • އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޕީޖީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 23:39 | 3,000

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް - ރައީސް އޮފީސް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވިނަމަ އެކަން ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް އަޅަންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން އެހެން ގޮވާލަފައި މިވަނީ، ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު މަގާމުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޕީޖީ އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ހިމެނުމަކީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ޖިނާޢީ ތުހުމަތުތަކެއް ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނަމަ، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަން ބަލައި ތަހުގީގުކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ މުއައްސަސާތަކަށް އެ ގޮވާލައިފައެވެ.

މުޖުތަމައުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ އެއްވެސް އަމަލެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތަބާވުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.