ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 12:23
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމެޓީން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމެޓީން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލް
މާލޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ ދެ މީހަކަށް ސައިކަލެއް އެބަހުރި: ޕޮލިސް
ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހިދްމަތް ދެވޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ވެގެން
މާލޭގައި ޕާކިން މައްސަލައާއި ވެހިކަލް އިތުރުވާ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެންނަންޖެހޭ
ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ހިދްމަތް ދިނުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދެ މީހަކަށް ސައިކަލެއް އެބަހުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް (ފުލުހުން) ބުނެފި އެވެ.

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާ ތަރިކައިގެ ކޮމެޓީގެ ކުޑަ ކޮމެޓީން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކޮމެޓީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުން ބުނީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދެމީހަކަށް ސައިކަލެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މާލެގައި ޕާކު ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، މާލެއަށް ވެހިކަލް އެތެރެކޮށް، ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމުވާން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގައި ހުރި ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތަކާއި ޕާކިންގެ މައްސަލަތަކާއި މަގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްގެން ނޫންގޮތަށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓެއް، ހާއްސަގޮތެއްގައި މާލެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރުގަ އެކަަށީގެންވާ މާހައުލެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެމްޓީސީސީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވާ އެއް ކަންތައް. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދެމީހަކަށް އެއް ސައިކަލް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ މާލޭގައި ޕާކިން ކެޕޭސިޓީއެއް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެބަޖެހޭ ކަނޑައެޅެން.

ފުލުހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ރަށްތައް ކަމަށްވާ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ލ އަތޮޅު ފަދަ ރަށްތަކުގައި ވެސް މުސްތަގްބަލުގައި ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ، ތޮއްޖެހި، ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަ ދިމާވެ، މާލެއަށް ދިމާވެފައި މިވާކަންކަން ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަތޮޅުތަކައި ވެސް ވެހިކަލް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ، ވަކި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅި، ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ކަންކަން ހިންގުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުންގެ އިތުރުން، ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއާއި އެއާރޕޯޓް ކުންފުނިތައްފަދަ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން، ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އެއް ރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކުން ގުޅާޅުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ބިލެކެވެ.

ކޮމެޓީގެ އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އެއީ މޮޑަލެއް ކަމަށްބަލައި، އަދި އެ މޮޑެލް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދީފައި ވެެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލެވޭއިރު، އެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް އަދި ދައުލަތަށްވެސް ގެންލުންނުވާނެ ގޮތްތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެއްގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންވެސް އިއްތިފާގުވެއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ފާހަކަކުރެއްވި (ކުރިން ކަންކަންވި ގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ހިދްމަތް ނުލިބި، އެންމެފަހުން ދައުލަތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތަށް) ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އަދި މިއީ ރައީސްގެ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި އެޖެންޑާ 19 ގެ ވެސް ވައުދެއްކަމަށާއި، އެހެންވީމާ ކޮންމެހެންވެސް މިކަން ފެއިލްނުވެ، ހިނގާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްވާފަ.
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް