އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

ރަށްރަށުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަނދިކަން އެރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައިގަނެ، ކޮމެޓީއަށް!

  • މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތީ 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓައިއެކު
  • ގަރާރު ހުށައަޅާފައިވަނީ ލާމަޒުކަޒީ ބިލުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:06 | 3,050

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް - މަޖިލިސް

ރަށްރަށުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަނދިކަން އެރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީއަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތީ 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓައިއެކުއެވެ.

މި ގަރާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން 8 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު, އެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލްވަމުން ނުދާތީއާއި އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުތައް ހޯދައި ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އަދި އެ ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދެވޭނެ އުސޫލަކުން އެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލަުންވެސް މި ގަރާރު ހުށަހެޅުނު ބޭނުން ތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ގަރާރަކީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ރަށްރަށުގެ ސަރަހައްދާއި ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް ކަނޑައެޅުމާއި އެކު ރަށްރަށުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ވަސީލަތްތައް އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލުމަށް ހުށެހެޅުނު ގަރާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.