ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
މަޖިލިސް

އިންޓަވިއުތައް ލައިވް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރިކަމަށް އަސަރުފޯރާ: ކޮމެޓީ ރިޕޯޓު

  • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަން 3 ނަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ރުހުންދީފަ

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 23:03 | 3,573

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިއުތައް ލައިވް ކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަވިއުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށް އަސަރުފޯރި ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަވިއު ކުރެވުނުއިރު، ލައިވް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަވިއުއަށް ފަހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުތައް ހާމަވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަވިއުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށް އަސަރުފޯރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާއި ކުރާ އިންޓަވިއު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 201 ވަނަ މާއްދާގެ (އ)ގެ ދަށުން ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އިތުރު ކަމަކަށް ބަލާލާއިރު ކޮމިޓީއަށް ލައިވްކޮށް ނިންމުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ވުރެ ގާބިލު ކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހާމަ ކޮށްދޭނެ އުސޫލެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އުނި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި އިންޓަވިއު ނިންމުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ފާސްވަނީ ކޮމެޓީގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވާ ނަންތައް އެކަނި ކަމުގައި ބަޔާން ކުރާއިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާ ހުރިހާ ނަމަކަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލޭ ކަން ގާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަން 3 ނަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ވަނީ ރުހުންދީފައެވެ. އެމަޤާމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި 4 ބޭފުޅުންނާއި އިންޓަވިއު ކުރެވުނު އިރު މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމެޓީން ރުހުންދީފައިވަނީ ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާއާއި އަޙްމަދު ފަޔާޒުގެ އިތުރުން އަޙްމަދު އާހިދު ރަޝީދަށެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވާތާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހެއެވެ. އެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޢަބްދުލް އަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު ވަނީ މިއަަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 22 އަށް ހަމަވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެއް ނެތި ، އެ މުއައްސަސާ ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަތާ މިހާރު ވަނީ ތިން މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހެއް ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވަނީ 13 ޖުލައި 2014 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.