އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެތެރެކުރެވޭ ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރުން: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

  • މިކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވޭ
  • ގަރާޖުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް އެހެން ހުއްދަތައް ވުޒާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވޭ
  • މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަމާއިބެހޭ އެހެން ވުޒާރާތަކާ އެކު އޮންލައިން ވިއުގައެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރިއަށް

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 23:42 | 5,047

ތޮއްޖެހިފައިވާ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗެއްގައި ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އަޝްވާ ފަހީމް

މާލެއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ޓްރެފިކް ފްލޯގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދު މަދުކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިމާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝިމާޒް ވިދާޅުވީ، މިކަން ކުރުމަށް ވިސްނުމަށް ފަހު މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. ޝިމާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ގަރާޖުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން އެއްސެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މީގެ އޮތް ހައްލަކީ، ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ވެހިކަލްތައް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަން ނޭނގެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ނުހޯދާ، އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެހިކަލްތައް މަދުކުރަން އުޅުނަސް އެތެރެކުރާހާ ހިނދަކު މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވިސްނަން މިޖެހެނީ މާލެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހަތަރުފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތައް މަދުކުރެވޭން ގޮތަކާ ދޭތެރޭ. އެކަމަށް ވެސް މިހާރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވެމުން މިދަނީ.

~ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިމާޒް

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ޝިމާޒް ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަހަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރާ ތަންތަނަށް ވެހިކަލްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު މާލޭގަ މިވާގޮތަކީ، އާންމު ގޮތެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭ ގަރާޖަށް ވެހިކަލްތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތާ ހަމަ މަހެއް ނުވަނީސް، ހަމަ އެތަނަށް އެބަދޭ އިތުރު ހުއްދައެއް ފިހާރައެއް ހިންގަން ނޫނީ އިތުރުކަމެއް ކުރުމަށް.

~ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިމާޒް

ޝިމާޒް ވިދާޅުވީ، މިކަން މިހެންވުން ހުއްޓުވުމަށް، މައްސޫލުވެރި ވުޒާރާތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އޮންލައިން ވިއުގައެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވިއުގަ ގާއިމް ކުރެވުމުން އެއްތަނަކަށް ދެ ހުއްދައެއް ދޫކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ޝިމާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަޝްވަރާކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ އަދި ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވާހަކަ ދައްކުމަށް ފަހު އޮންލައިންކޮށް ތިން ވުޒާރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ވެހިކަލެއް އެތަނެއްގަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ އިނދެއްޖެއްޔާމުން، އެތަނަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް އެކަމުގެ އިތުރު ހުއްދައެއް ނުދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އޭގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލުތަކެއް މިކަމަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަަމަށް.

~ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިމާޒް

މާލޭގައި ގަރާޖުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް ތަންތަނުގައި 120އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަހަލަ ތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން މިހެން މިކަން ނުކޮށް، އެހެން ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު މާލޭގައި ގަރާޖުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަމަވެސް، ކުރިން އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.