ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އެޓާރނީ ޖެނެރަލް

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭޖީން ވަނީ 763 ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައި

  • 25 ބިލެއް ތަސްދީގު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަށް ލަފާ އެރުވި
  • ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 97 ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވެ
  • ތަފާތު އެކި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 252 ޤާނޫނީ ލަފާ އޭޖީ އޮފީހުން ދެއްވި

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:42 | 2,761

ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު - މަޖިލިސް

ނިމިިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން 763 ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން 763 ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 އިން ފެށިގެން ނިމިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެގޮތުން އާ ސަރުކާރުގެ އެޓަނީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު ވަޑައިގެންނެވިފަހުން، 25 ބިލެއް ތަސްދީގު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ އޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ތަފާތު އެކި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 252 ޤާނޫނީ ދީފައިވާއިރު، އެކި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 97 ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އާ ސަރުކާރަށް 10 މަހާއި 13 ދުވަސް ފުރުނުއިރު، އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ 48 ޤާނޫނީލަފާ ދީފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހެޅި 11 މުޢާހަދާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އާންމުކުރި ނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނީ ލަފާގެ ތަފްސީލުތަކެއް އެ އޮފީހަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމުމަސްލަހަތާ ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ލަފާގެ ތަފްސީލު އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ދަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.