ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އޭޖީ އޮފީސް

ކައުންސިލްތަަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް އިތުރުކޮށް، ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވަނީ

  • އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި
  • އިސްލާހުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު 5 ކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ
  • ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިހާބުކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 17:12 11,687

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ރައީސް ސޯލިހް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަ ދިގުކޮށް، ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިހާބުކުރާގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ނިންމައި، ބިލް ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކުަލަވާލައިފައިވާ ދެ ބިލެެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

ގާނޫނު އަސާސިގެ 8 ވަނަ ބާބުގެ 3 މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތައް:

  • ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު، 3 އަހަރުން 5 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން.
  • ހުރިހާ ރަށެއް ފުރިހަމައަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތަމްސީލް ކުރެވި ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާނީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ކަނޑައެޅުން.
  • އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބު ރައީސުން އިންތިހާބުކުރާނީ، ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތައް:

  • ކައުންސިލްތަކުގެ ކިބައިން ވަކި ކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި، ޒިންމާތައް އަލުން އިއާދަކޮށްދީ، ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކީ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި ލިބިދެވޭ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކެއްކަމާއި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭފައި ލިބިދެވޭ ބާރުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ކަމުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، ގާނޫނުން އެކަންކަން ކަނޑައެޅުން.
  • ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް، ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސުގައިވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި، ބިނާތަކާއި، ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަ ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.
  • ކައުންސިލްތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 5 އިންސައްތައަށްވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސްގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލީގެ 40 އިންސައްތައަށްވާ އަދަދުގެ ފައިސާ، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ބެހިގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، ކައުންސިލްތަކުންދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުން.
  • ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫއެއްގެ އަގު 5 މިލިއަނަށްވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫއުތައް، އެ ކައުންސިލަކުން ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ކިބައިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް އަލުން އިއާދަކަށް ދިނުމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ކަންކަން ހިންގޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް، ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް