ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން

160 ބައިވެރިންނާއެކު ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

  • މި ފަހަރުގެ އެގްޒިބިޝަންގައި 45 ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ އެގްޒިބިޓަރޒް ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ޓްރޭޑް ޝޯގެ އިތުރުން ކަލިނަރީ ޗެލެންޖަކާއި، ޝެފުންނަށް ހާއްސަ ވަރކްޝޮޕްއެއް އޮންނާނެ
  • އެގްޒިބިޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7-9 އަށް

ކ. މާލެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 19:13 | 2,878

ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި ހުންނަ އީވޯގެ ސްޓޯލް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދެކުނު އޭޝިއާ ޞަރަޙައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓާލިޓީ ޓްރޭޑް ޝޯ ކަމުގައިވާ، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން 2019, ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވީ އެގްޒިބިޓަރުން ނިޞްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ، ސްރީލަންކާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ، ތައިލެންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއު ޒިލެންޑް، ދުބާއީ، ސިންގަޕޫރު، މެލޭޝިއާ، ހޮންގ ކޮންގ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ކެނެޑާ، ޖަރުމަންވިލާތް، އިޓަލީވިލާތް، އެމެރިކާ އަދި ސްވިޓްޒަލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި އެގްޒިބިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ސްޓޯލްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި، އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރާ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ޒާތުގެ އުފެއްދުންތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް އެގްޒިބިޓަރުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެގޮތުން މި އެގްޒިބިޝަންގެ ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި، މި ޓްރޭޑް ޝޯ ފެށުނީއްސުރެން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) ގެ ސީއީއޯ އޭ.ވީ.އެސް ސުބްރަމާނިއަމް ވިދާޅުވީ، މިއީ އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލާ، އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ލިބޭ ފަހި ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެގްޒިބިޝަނަކީ، ފަތުރުވެރިކަމާއި، އެ ސިނާއަތާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ އެގްޒިބިޝަންއަކަށް ވުމުން، ބީބީއެމުން ދެކެނީ މި ފުރުޞަތަކީ އެ ކުންފުނީގެ މަރކެޓް ބޮޑުކުރުމަށާއި އައު އުފެއްދުންތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ބީބީއެމްގެ ސީއީއޯ އޭ.ވީ.އެސް ސުބްރަމަންޔަމް

އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވި އީވޯ ހޯމްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ، މިއީ އެ ކުންފުނީގެ އައު އުފެއްދުންތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަހަރުވެސް އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް، އިވޯގެ ސްޓޯލުން ފެންނާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މިއީ އީވޯއިން މި އެގްޒިބިޝަންގައި ވިދިވިދިގެން ބައިވެރިވާ ހަތަރުވަނަ އަހަރެވެ.

ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގެ އީވޯގެ ސްޓޯލްގައި ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި

މި އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވި އެގްރޯ މޯލްޑިވްސްގެ ވާހަކަތައް ވެސް ހުރީ ހަމަ އެ މޭރުމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިންވެސް މިފަހަރުގެ އެގްޒިބިޝަންގައި އައު އުފެއްދުންތަކެއް ލޯންޗް ކުރާ އިރު، މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެތަކެތި ދައްކާލާ، އަޖުމަ ބަލާލުމަށް ލިބިގެންދާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އެގްޒިބިޝަން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެގްރޯ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގްރޯ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

ހޮސްޕިޓާލިޓީ ޓްރޭޑް ޝޯގެ އިތުރުން، ޝެފުންގެ ހުނަރު ދައްކާލާ ކަލިނަރީ ޗެލެންޖެއްވެސް މި އެގްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން އޮންނާނެއެވެ. މި ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގައި ގިނަ ޝެފުންތަކެއް ބައިވެރިވާއިރު، ވަނަތައް ހޮވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ މަޝްހޫރު ޝެފުންނާއި ދިވެހި ޝެފުން ހިމެނޭކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ކައްކާއިން މައުލޫމާތުދޭ ވޯކް ޝޮޕްތަކެއްވެސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަރުބާރުގޭ ކުރިޔަށްދާ މި އެގްޒިބިޝަންގައި ޖުމްލަ 160 ސްޓޯލް ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ފަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި 45 ޤައުމަކަށް ނިޞްބަތްވާ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، މިއީ މި އެގްޒިބިޝަން ބާއްވާ 15 ވަނަ އަހަރެވެ. މި އެގްޒިބިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.