އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފެހިއާބާދުގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ޒުވާނާ ބުނި ބަހަށް ސަމާލުކަން ދިންނަމަ މިއަދު މާޔޫސް ވާކަށް ނުޖެހުނީސް ނޫންތޯ؟

  • މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގައިދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 00:28 | 159,576

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ސަރަހައްދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑުއެހީ ނުހަނު ހިތް ނުތަނަވަސްކަމާއި އެކުގައެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމާ އެކުގައެވެ. އަލިފާން ރޯވީ ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއްގަޔޭ ބުނުމުން އެ ކަންބޮޑުވުންތައްވީ އިތުރެވެ. ދެން ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ހަމަ މިފަދަ އެހެން ކެމިކަލް ގުދަނަކާއި ބެހޭގޮތުން ޒުވާނަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އެތައް ބަޔަކު ދިޔައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޓްވީޓް ޝެއަރ ކުރަމުންނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ޒުވާނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި، މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގައިދީފައިވެއެވެ. އޭނާ އޭރުވެސް ސުވާލު އުފައްދާފައިވަނީ މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގަންދެން، އެއްވެސް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ހަމަ ތިބެންވީހޭ ބުނެއެވެ. ޒުވާނާ ބުނިބަސް އަހާ ސަމާލުވެވުންނަމައޭ މިހާރު ހިތަށް އަރާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތު މިވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ.

ޒުވާނާ ޓްވީޓްކުރީ ސީދާ މިހިނގައި ދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅުންހުރި ގުދަން ކަމުގައި ނުވިޔަސް، އެބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ގުދަންތައް ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ މެދުގައެވެ. ގުދަން ތިރީގައި ހުރެ، މަތީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަދި އެތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެތިން ފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތަކަށް ދާންދެން ރައްކާކުރެވޭ އިރު، ބަޔަކު ކިތަންމެ އަޑު އުފުލިޔަސް، ގާނޫނީ ގޮތުން އެފަދަ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނެތެވެ.

ހިނގި އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއިން

މިއީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް، ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ރަޖާ އޮޅުންނަމަ ގައިމު މިހެނެއް ނުވީހެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އާންމު ފަރުދުން ދައްކާ މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދެންވެސް އަޑުއަހައިފިނަމަ، މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުވެގެން ދާނެއެވެ. ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ބައެއްގެ ގެދޮރެވެ. ބައެއްގެ ފަރުވާކުޑަ ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ މުސްތަގުބަލު އެވަނީ ބަނަވެފައެވެ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި މިކަމުގެ އިލްޒާމު އަޅުވާކަށް ނޫނެވެ. މިވާހަކަ ތަކުރާރު ކޮށްގެންވެސް މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރޭތޯއެވެ.

ބައެއް ގޭގޭގައި ނުގަވައިދުން ޕެޓްރޯލް ފަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ކަމުގެ ވާހަކަ އޮތީ އަޑުއިވިފައެވެ. އަދި މިފަދަ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ކުރިން ހިނގާފައިވާއިރު، އެވަރުންވެސް ދިވެހިން މިކަމުގައި ފަރުވާކުޑަ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާން ވާ ކަމެކެވެ. ދެންވެސް މާޒީއިން ފިލާވަޅު ލިބި، އަވަސްވެގަންނަންވީ މިކަންކަން ހައްލުކުރަންށެވެ. ދިވެހި ހަރުބަހަކުން ބުނަނީނަމަ "ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ."

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.