ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގްރެޓާ ތަންބަރގް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ގައުމުތައް އެއްސަފު ކުރުވީ 16 އަހަރުގެ ގްރެޓާ!

  • ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20ން 27 އަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުޒާހަރާއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފަ
  • 150 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުކުރު ދުވަހު މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެފަ
  • ގްރެޓާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭގޮތުން އަޑު އުފުލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 17:20 | 3,343

"ފްރައިޑޭސް ފޯރ ފިއުޗަރ" ގެ މުޒާހަރާއެއްގައި ގްރެޓާއާއި ބައިވެރިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކާއި ހެދި މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަދަ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް، ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޒާހަރާގެ ކުރީ ސަފުގައި ހުރީ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ ގްރެޓާ ތުންބެރީއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 އިން 27 އަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުޒާހަރާއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާގެ ފަހަތުން، 150 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުކުރު ދުވަހު މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެފައެވެ.

މި މުޒާހަރާ ފަށާފައި މިވަނީ ނިއުޔޯކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ސަމިޓް ބާއްވަން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޑިމާންޑު ކުރަމުންދަނީ އިތުރަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ތެލެއް އަދި ގޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގުމަށާއި 2030 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ވާއިރަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ގްރެޓާ ތަކުރާރުކޮށް ރައްދުކުރަމުންދާ ބަސްތަކަކީ ކާބަން އެމިޝަން ދުނިޔެއިން މަދުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނަމުންދަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާނީ ދެން އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ކަމަށެވެ. ލަންޑަންގެ މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންވެސް ގްރެޓާ ތަކުރާރު ކުރީ މި ވާހަކައެވެ.

އެންމެންވެސް އަހަރެމެންނަށް ހެދީ ދޮގު، އެންމެންވެސް ބުނީ އަހަރެމެންގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ ވަރަށް އަލިކޮށް ކަމަށް

~ ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބަރގް

ދުނިޔެއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މި މުޒާހަރާގެ ފެށުމަކީ ގްރެޓާ އިސްވެހުރެ ސްވިޑެންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ކުރި މުޒާހަރާއެވެ. އޭނާއަކީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ ހުޅުވައިދިން ފަރާތެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތަކެއް ގައުމުތަކެއްގެ އިހްތިރާމާއި ތަރުހީބު އޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި، ސްވިޑެންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެތަކެއް ގައުމުތަކުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން ދިޔައީ، ހުކުރު ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށް އެ ދަރިވަރުންގެ ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުނުވެ ތިމާވެށީގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލުމަށް މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެފައެވެ. މިހަފްތާ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި މި މަންޒަރު އަދި ތަކުރާރު ވެގެންދާނެއެވެ.

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކުރެވޭ މި މުޒަހަރާތަކުގެ ބާނީ، ގްރެޓާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭގޮތުން އަޑު އުފުލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު އޭނާގެ އުމުރުން 15 އަހަރެވެ. އޭނާގެ އަޑު އުފުލުމުގައި ފަހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. " ފްރައިޑޭސް ފޯރް ފިއުޗަރ" ގެ ނަމުގައި ކުރަމުން އައި މުޒާހަރާގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުރި ގްރެޓާއަކީ ގިނަބަޔަކު ރޯލް މޮޑެލް އެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ، ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ.

ްރެޓާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ފަހަގަ ކުރެވެން ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާއިރު، އޭރު އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިމެދު އެހާ ކުޑައިރުއްސުރެ ވިސްނަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަނީ ޑިޕްރެޝަންގެ ހާލަތަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މުޅިންހެން ކެއުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލި ގްރެޓާއަށް އެސްޕަގަރ ސިންޑްރޯމް އާއި އޮބްސެސިވް ކޮމްޕަލްސިވް ޑިސޯޑަރ( އޯސީޑީ) އަށް ފަރުވާކުރަން ޖެހުނެވެ.

ގްރެޓާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިވެގެން ދިއުމަކީ އޭނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިތްވަރު އެލުވާލާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވިސްނާ ގޮތުގައި އެއީ އޭނާގެ "ސުޕަ ޕަވަރ" އެވެ.

ގްރެޓާގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް އޭނާ، ސްކޫލަށް ނުގޮސް ގިނަދުވަހު ހުރުމަކީ އެހާ ކަމުދާ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސްކޫލަށް ގޮސް ގްރެޓާ ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރުމަށްވުރެ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން ވަކާލާތުކޮށް، މުޒާހަރާ ކޮށްގެން އޭނާ އުފާވެފައި ހުންނަތަން ދެކެން މާ ހިތަށް ފަސޭހައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.