އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
ރައީސް އޮފީސް

ކޯލިޝަން ދެމި ނޯންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތް، ލީޑަރުންނާއި އަންނަ މަހު ބައްދަލު ކުރާނަން: ރައީސް

  • ކުރިއާލާ ލީޑަރުންނަށް ވަގުތު ދެއްވާނަން
  • މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް ފަހު ވެސް ލީޑަރުން ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި
  • ބައްދަލުވުން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ނުބޭއްވުނީ ލީޑަރުން އެއް ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ނުތިއްބަވާތީ

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 10:35 | 5,506

ކޯލިޝަން ލީޑަރުން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ނޯންނަންވީ ސަބަބެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނެނީ ވެރިކަން ކުރާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ( އެމްޑީޕީ)އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ) އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް)އެވެ. ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެންމެފަހުން ބާއްވައިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވީ އެ ބައްދަލުވުމަކުން ކުރާނެ މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތުމުން ކަމަށާއި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ދިޔައިރު ހަތަރު ލީޑަރުން އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެކުއެކީގައިކަން އޭރު އެއްބަސް ނުވެވުމުން އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭތީ ކޯލިޝަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުން އެއީ އޭރު ކުރާނެ މާބޮޑު ފައިދާއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ނުބޭއްވުނީ ލީޑަރުން އެއް ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ނުތިއްބަވާތީ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއާލާ ލީޑަރުންނަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށްފަހު އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު އިންތިޒާމް ކުރާނަން އަޅުގަނޑު ޔޫއެންއަށް ގޮސްސަ އައިސް. އެއީ މިއަންނަ ހަފްތާގެ މިއަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނަން. މިހާތަނަށް ވެސް ބައްދަލު ނުވެގެން މިއުޅެނީ އެންމެން މާލޭގައި އެކީގައި ތިބެވޭ ވަގުތެއް ހަމަ ދަތިކަމުން. އެހެން ނަމަވެސް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއާލާ ވަގުތުދީފަ އަޅުގަނޑު އެކަން އިންތިޒާމް ކުރާނަން.

~ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އަންނަ މަހު ކޯލިޝަން ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ފަހު ކޯލިޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނަން. ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ނޯންނަންވީ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.

~ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.