ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރެސިލިއެންޓް އެންޑް ރިލެންޓްލަސް: ހަރ ސްޓޯރީ

ރެސިލިއެންޓް އެންޑް ރިލެންޓްލަސް: ހަރ ސްޓޯރީ އަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މައުރަޒު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން
  • މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ
  • މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00

ކ. މާލެ | 19 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 08:13 | 2,306

އަމިއްލަ ވާހަކަތައް އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެންކުދިންގެ ވާހަކަތައް މައުރަޒަށް ހުށައެޅޭނެ - އާކް

އާކް އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރެސިލިއެންޓް އެންޑް ރިލެންޓްލަސް: ހަރ ސްޓޯރީ" މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަމާއި، އާއިލާ އާއި މުޖުތަމައުގެ އިތުރުން ގައުމަށް އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ހެޔޮ ބަދަލާއި ކުރިއެރުން ގެނައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެންކުދިންގެ ވާހަކަތައް އާންމުންނަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން 11 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައުރަޒެކެވެ. މައުރަޒުގައި ހިމެނޭނީ އާކް އަށް ހުށައަޅާ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. މި ވާހަކަތައް ހޮވާނީ މިނިވަން ޖަޖުންގެ ޕެނަލަކުންނެވެ.

ރެސިލިއެންޓް އެންޑް ރިލެންޓްލަސް: ހަރ ސްޓޯރީ މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވާހަކަތައް ހުށައަޅާއިރު އަމިއްލަ ވާހަކަތައް އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެންކުދިންގެ ވާހަކަތައް ހުށައެޅޭނެއެވެ. އާކް އަށް ހުށައަޅާ ވާހަކަތައް މެއިލް ކޮށްލަން ޖެހޭނީ ސަބްޖެކްޓް ލައިނެއްގެ ގޮތުގައި “Her Story” ޖެހުމަށް ފަހު[email protected]އަށެވެ.

ހުށައަޅާ ވާހަކަ ތަކުގައި ކުއްޖާގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީހު އަދި ރަށާއި އަތޮޅު ހިމަނަން ވާނެއެވެ. ހުށައެޅުން ތަކުގައި މައުރަޒުގައި އެކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ ހިމަނަންވީ ކީއްވެގެންކަން އަދި އެކުއްޖަކީ އެހެން ކުދިންނަށް ނަމޫނާއަކަށްވާ ސަބަބު 500 ބަހަށްވުރެން ގިނަ ނުވާގޮތަށް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ވާހަކައާއި އެކު ތިން ފޮޓޯ ހުށައެޅޭނެއެވެ.

މައުރަޒާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު 7799554 އަށް ގުޅާލުމުން ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އަދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ފޮޓޯތަކަކީ އާކްގެ ވެބްސައިޓް، ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި އެހެނިހެން ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިއުތިރާޒެއްނެތް މައުލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.