އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވެގެން: ގާސިމް

  • ދެއްކޭ ވާހަކަވެސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ނަޝީދު "ބޯޅަ ޖައްސަވަނީ" އަމިއްލަ ބައިކޮޅަށް ކަމަށް
  • ގައުމުގައި މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނެތް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 23:28 10,246

ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަދި ރައީސް ނަޝީދު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުއްވާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮންނާތީ އެކަމާއި މެދު ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުއްވާތަން ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ''ކޮށި ކުޑަކޮށްލާފަ'' ދަންނަވާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން އެމަނިކުފާނަށް ދެކެވޭ ވާހާކަތައް އެނގިނުލައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާސިމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ. މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ނަޝީދު "ބޯޅަ ޖައްސަވަނީ" އަމިއްލަ ބައިކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ މަސްލަހަތު ގެއްލިގެންދާނެ ނުވަތަ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަތައް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެކަކުވެސް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ބައިބައިވެގެންދާނެ ގޮތްތަކަކަށް ކަންތައް ކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމަ އެކަމުން ލިބޭ ނަތީޖާ ދެރަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެއަކީ ކުރިމަގަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގާސިމް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޢިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ސްކޫލު ކުދިން އެއްކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ އެ ކުދިންނަށް ކޮން ކަމެއް ވިސްނާއިދޭން ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަކީ ސީދާ ''ރޯމަރު'' ދޮގުހައްދަވާ ބޭފުޅެއް ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އޮޅުވާލައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީހުންގެ ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް '' އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭ'' ކިޔައިގެން ކުރިން ރާއްޖޭގައި އޮތް ގައުމީޔަތެއް ނުވަތަ ދީން ގެންނާކަމަށް ބޭނޫން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސޯލިހު އަށް ނުސީދާ ގޮތަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ގޯސްކުރަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ފެންނަ ކަމަށާއި، އެހެން އެކަންދާނަމަ ކުރިޔަތް އޮތްތާގައި ރާއްޖެ ބޮޑު އަދަވަޅަކަށް ވެއްޓިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް