ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ސަސްޕެންޑްކުރީ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން: މުސްއަބު

  • އެސްޖޭ ކުންފުންޏާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 11:59 19,936

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މުސްއަބު އަބްދުﷲ (ކ) - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެގޮތުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މުސްއަބު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަން އެނގުނީ ސީއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވެލެއްވުމުން ކަމަށެވެ.

މުސްއަބުގެ ސަސްޕެންޝަން ފަސްވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކުރީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސީއެސްސީއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންއޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަސްޕެންޑް ކުރީ މެއި 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުސްއަބު ވަނީ އޭނާ ސަސްޕެންޝަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު ކުރި މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި އެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހަށް ވެސް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އޭނާއަށް ޖަވާބެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށް މުސްއަބު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްއަބު ވިދާޅުވީ ސީއެސްސީއަށް ހާޒިރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ތަހުގީގުކުރަނީ ތިން ސިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް އެނގިލެއްވި ކަމަށެވެ. އެއީ ޒިކުރާ މިސްކިތް ލަސްވެ އެމިސްކިތް ހަދަން ހަވާލުކުރި އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރެއް އަދި ހިއްސާދާރެއް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައެއްކަން އެނގިލެއްވި ކަމަށެވެ.

މުސްއަބު ތުހުމަތު ކުރައްވާގޮތުން އެސްޖޭ ކުންފުނީގެ އިސްފަރާތް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުއައްޒަފަކާއެކު ވައްކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ މީގެކުރިން އޭނާ އަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކެވެ. އެމައްސަލަ އޭސީސީއިން ބެލުމަށްފަހު އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރި އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމެންޓުގެ މުއައްޒަފު އޭނާ ކުރި ކުށަށް އިއުތިރާފުވި ކަމަށް މުސްއަބު ވިދާޅުވިއެވެެ. ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކު މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަންވީ ސަބަބެއް އެނގިނުލައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނެއް ސިޓީއަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އުޅޭ މުއައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި މުސްއަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސީއެސްސީއަށް ފޮނުވި ޝަކުވާއެއްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެ މުއައްޒަފުގެ ނަމުގައި އެހެން މީހެއް ސީއެސްސީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ސިޓީއެއްކަން އެ މުއައްޒަފު އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް މުސްއަބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ސީއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް އެމުއައްޒަފު ހާޒިރުކުރުމުން ސީއެސްސީގައިވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް މުސްއަބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްއަބު ވިދާޅުވީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ އިސްފަރާތް ވަނީ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް އޭނާއަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިކަމަށެވެ.

ޕީއެސްގެ މަގާމަށް މުސްއަބު އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތް އަޅަން ހަވާލުކުރީ އެސްޖީ ކުންފުންޏާއެވެ. އެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކުންފުންޏާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން މިހާރު ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

މުސްއަބު ވަނީ ތިން ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމަށް ފަހު ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަޝްރޫއު އެސްޖޭއާ ހަވާލުކުރީ އެ ކުންފުންޏަށް މަންފާވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް