ބުރާސްފަތި 16 ޖުލައި 2020
02 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 25
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯރޑްސް 2019

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯރޑްސް 2019 ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދުގެ މައިނާރަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމަށް
  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރިސްކު އިތުރަށް ނަގާ ކަމަށް ވާނަމަ ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދު ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމަށް
  • މިކަންތައްތައް މިހެން ކުރާއިރު ވިޔަފާރިތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިނެކިރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ

ކ. މާލެ | 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 17:43 | 3,139

މިއަހަރުގެ ބިޒްނަސް އެވޯރޑްސް ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - އާކައިވް

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯރޑްސް 2019 ލޯންޗްކޮށް އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަރު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބިޒްނަސް އެވޯރޑްސް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެވެ.

އެވޯރޑް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދުގެ މައިނާރަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމަށާއި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް ނަގަންޖެހޭ ރިސްކް ނެގުމަކީ ސަރުކާރުން ބާރުއަޅާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރިސްކު އިތުރަށް ނަގާ ކަމަށް ވާނަމަ ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދު ފުޅާވެގެން ދާނެ ކަމުގައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ރެވެނިއު އިތުރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މިކަންތައްތައް މިހެން ކުރާއިރު ވިޔަފާރިތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިނެކިރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ގޮތަށް ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފަހުރި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އުވާލައިގެން ރިސްކު ނެގުމަށް އެންކަރޭޖް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ.

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި ވިޔަފާރިތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭ ކަމަށާއި ވިޔަފާރިތައް ހާލުގަޖެހުމުން ފަސޭހަކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިނިސްޓަރ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިކަންކަމުގައި ލުއި ގޮތް ގޮތް ހޯދައިދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިޔަފާރިތައްވެސް ހާލުގަ ޖެހޭއިރު އަސްލުގަ ހަމަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހާލުގަ ޖެހުނީމާ ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އޮންނަގޮތަށް ހަމަ ވިޔަފާރިތައް ވެސް ހާލުގަ ޖެހުނީމާ ފަސޭހަ ކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުތަކުން، މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެކަމަށް،

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

މި ސަރުކާރުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާކަމެއް ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ މި އެވޯރޑާ ދޭތެރޭ އާންމުން އަދި ވިޔަފާރިތަކުން ދީފައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ މި ކަންތައް ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އުންމީދަކީ މި އެވޯރޑް ތަކަކީ އާންމު ރައްޔިތުން އިހްތިރާމާއެކު ބަލައިގަންނަ އެވޯރޑް ތަކަކަށް ވެގެން ދިއުން ކަމުގައި ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވް ބިޒްނަސް އެވޯރޑް ކުރިއަށް ގެންދާ ބްލޭޒަން އިންކް އިން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެވޯރޑަށް ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވާކަމަށާއި ގަބޫލުކުރަނީ މިއަހަރުގެ އެވޯރޑަށް މިއަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލައްވާނެކަމުގައެވެ.

މިފަދަ އެވޯރޑެއް ދިނުމުގެ މަގްސަދަކީ ވިޔަފާރިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީ ރަނގަޅު ވިޔަފާރިތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން ކަމުގައި ބްލޭޒަން އިންކް އިން ބުންޏެވެ. އަދި އެވޯރޑް ތަކުގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ހިފެއްޓުމަށް ރަނގަޅު ނަޒާހަތްތެރި ޖަޖިންގ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ވާނެ ކަމަށް ބްލޭޒަން އިންކް އިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.