އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރާ 241 ކޮމިޓީ ސިއްރު

  • ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހަށް މީޑިއާތައް ހާޒިރުވިފަހުން
  • ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދާއި މެމްބަރު މިސްބާހު އައްބާސް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 15:14 3,193

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދާއި މެމްބަރު މިސްބާހު މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވަނީ - އާކައިވް

މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފިއެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެގަޑި ވަނީ މެންދުރު 14:00 އަށް ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހަށް މީޑިއާތައް ހާޒިރުވިފަހުންނެވެ. މަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދާއި މެމްބަރު މިސްބާހު އައްބާސްއެވެ.

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން 241 ކޮމިޓީއިން ވަނީ ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ އިންޓަލިޖެންސްގެ ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަނީ އެ ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތީ ކަމަށެެވެ. އެބަޔާނުގައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ މައްސަލަޔާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހިއްސާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓު ލިބުމުން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރިލްވާން ރަހީނުކޮށް، ޑިންގީއަކަށް ލައިގެން ގެންގޮސް ދޯންޏަކަށް އެރުވުމަށް ފަހު ޝަހާދަތް ލައިދިނުމަށް ފަހު މަރާލާފައިވާކަން މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހެކިތަކުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސުއޫދު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހަރުކަށި ވިސްނުން ފެތުރުމަށް މަސަތްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި އެފަދަ މީހުން އެކަންތައް ކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ގެއްލުވާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ސުއޫދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް