އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތާއީދު

  • ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު
  • ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން 52 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓް ދެއްވާފައި
  • މެމްބަރުން ވަނީ އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 26 އޯގަސްޓް 2019 | ހޯމަ 16:45 | 3,025

މަޖިލިސް ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ އެންމެ ހޫނު ބަހުސް އަކީއެއެވެ. މި ބަހުސް ފެށިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ފޮނުވާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަދި ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އައިޝާ ޝުޖޫން އާއި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު އެވެ. މި ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގައި ކުރިންވެސް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު މި ކަމާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތެދުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަށުތެރޭގައި މި ކަމުގެ ބަހުސް ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް، މި ކަން ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދުއެވެ. މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމާ ހިލާފަށް ރައީސް ސޯލިހު އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައަކީ ކުއްލި ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ކުއްލި މައްސަލައެއް ކަމާއި މެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަރާފައިވާ ބޮޑު އޮޅުން ސާފުކުރުމަކީ މި ވަގުތަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފައިވަނީ، އަރާފައިވާ އޮޅުން ސާފުކޮށް ދިނުމަށް ކަން ، މެމްބަރުން މި މައްސަލައިގައި ކުރެއްވި ބަހުސްތަކުން ވަނީ އެގިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ވަރަށް ޖޯޝުގައި މެމްބަރު ނަޝީދަށް ރައްދުދެއްވާފައެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރްހަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީންގެ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ނުދެންނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޝިފާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައަކީވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

"އިސްލާމްދީން ސިޔާސީ ކުރުން. އަންހެން ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެބަހުރި. އިސްލާމީ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ސައުދީ، މެލޭޝިޔާ ، އަފްއާނިސްތާންގައި ވެސް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އެބަތިބި. ރައީސް ސޯލިހު އިސްލާމްދީންގެ އަސްލަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ. އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީގައި އޮތްހާ ހިނދަކު އެހެން ނުވާނެ"

~ ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ޖަމްއިއްޔާތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ކަމާއި ދެކޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގަދީމީ ބޯދާ ވިސްނުމުގެ މީހުން ކަމަށެވެ. މި ކަމާއި ދެކޮޅުވެރިވަނީ އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަށް ބިރު ގަންނަ މީހު ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ

"އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަމަށް ބިރު ގަންނަ މީހުން މި ވިސްނުމާއި ޚިލާފުވަނީ. އަރަބި ގައުމުތަކުގައިވެސް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ. މިއީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް . ރަނގަޅު ކަމެއް. ވެރިކަން ކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް އަންހެނުން އަންނާނެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިސްސަފުގައި އަންހެނުން ތިބޭނެ"

~ އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ 1400 އަހަރުކުރިން އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާ ކަމަށެވެ. ގުރުއާނާއި ހަދީތްގައި ނެތް ކަމެއް ހަރާމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"1400 އަހަރު ކުރިން އަންހެނުންނަށް ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ފެއްޓި ހިސާބަކީ. އެއީ އަންހެނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާ .ގުރުއާނުގައި ހަދީޡްގައި ނެތް އެއްޗެއް ހަރާމް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ"

~ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ހަތަރު އަންހެން މެމްބަރުންވެސް ވަނީ އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި ވަރަށް ޖޯޝުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހަތަރު އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ހިންނަވަރު ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން އަންނަ ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވީ ކީރިތި ގުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޡްގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކު ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަން ލާޒިމްކުރުމަށް، އެއްވެސް ތާކު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ކަމަށާއި، އޭނާ މީހަކަށް ހަދަނީ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންހެނުންގެ ކަރާމަތަށް ހުތުރުވާ ޒާތުގެ އަމަލުތައް ބައެއް ފިރިހެނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިންނަވަރު ދާޢިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު

"ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޑިގްރީއަށް އެންމެ ގިނައިން ކިޔަވާފައި ތިބީ އަންހެނުން. މާރސްޓާރސްއަށް ކިޔަވާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން . ޕީއެޗްޑީ ހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން "

~ ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު،އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންހެނުން އައްޔަންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ މި އޮތީ މި ކަމުގައި ވަރަށް،ފަހަތުގައި ބޯދާ ވިސްނުމެއްގައި ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް، ވަނީ ޖަލްސާގައި ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. މުޅި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނުން އައްޔަން ކުރުމަށް ތާއީދްކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މިއީ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގިނަ ފިރިހެން މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް، އެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.