ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގާސިމް އިބްރާހީމް

ސަރުކާރު ސްލޯއެއް ނޫން، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފި: ގާސިމް

  • ރައީސް ސޯލިހު އަށް ތައުރީފް ކުރެއްވި
  • ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވީ ވައުދުތައް ސަރުކާރުން ފުއްދާނެ
  • ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ސްލޯ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުދެއްވި

ކ. މާލެ | 21 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 23:35 | 15,661

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ރައީސް ސޯލިހާއެކު - ރައީސް އޮފީސް

ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑު ނޫން ކަމަށާއި، ކުރީ ސަރުކާރަށް ވުރެ ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ކޮށްފިކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޭޕީއާ އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ހަވާލުކޮށް ދިނުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މ. ކުނޫޒް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގާސިމް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ''ސްލޯ'' ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އަހަރެެއްވެގެން ދިޔައިރު މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ކަމެއްކޮށްނުދެވޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިމިގެން ދިޔައިރު ހިންގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި މެދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައި ހުރި ނާއިންސާފު ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގެންދަވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅާފައި ހުރި ''ލޯވަޅުތައް'' ބައްދަމުން ކަމަށެެވެ.

ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިސާގެ އަދަދު ވަނީ އެގޮތް މިގޮތަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި. ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އެއްޗެއް ނެތް. ރަށު ކައުންސިލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހުރި ލާރިވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ބޮންޑުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައި. އެހެން ކަންތައްތަކާއިގެން ކުރިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވިގެން ބަދުނާމު ކުރަން އޮތް ކަމެއް ނޫން.

~ ގާސިމް އިބްރާހިމް ~ ޖުމްހޫރި ޕާޓީގެ ލީޑަރު ~

ސަރުކާރަށް އަށްމަސް ދުވަސް ވެގެންދާއިރު މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުފެށި ހުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ސަރުކާރުން ކަމެއް ނުކުރެވިގެން ލަސްވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަރަދުކުރީ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނިތައް އަދާކުރަން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފައިސާ ދައްކާ ނިމުމުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.