ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ގާނޫނު

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވައިފި

  • ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ
  • އިތުރު ދެ ގާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 11:32 3,371

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު، އެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އޭނާއާ އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބޭގޮތަށް އޮތް އޮތުން އިސްލާޙުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް އިސްލާޙު ވެގެން ދިއުމުން، އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު، އެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބޭ ނެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ ގާނޫނަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް އިތުރު ދެ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު އެއްވެސް އިރެއްގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙިމާޔަތް ހޯދާފައިވާނަމަ އެފަދަ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމީހަކު ބޭރު ރައްޔިތުކަން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ދޫކޮށްލިތާ މަދުވެގެން ދިހަ އަހަރު ފަހުން ކަމަށް އޮތް ބައި އުނި ކުރުމަށެވެ.

ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވަޢުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް