ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:14
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފ.. އަތޮޅު ވިއްކާލުން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކެއް ގެންގޮސްފި
ގައުމީ ދިދަ އާއި އެމްޑީޕީގެ ދިދަތައް ވެސް ފުލުހުން ގެންދިޔަ
ހަރުގެއިން ގެންދިޔައީ "ފ. އަތޮޅު ވިއްކާނުލާ" ލިޔެފައިވާ ފޮތިތައް
ކޯޓް އަމުރުގައި އޮތީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ އިއްޒަތްތެރިންގެ ގަދަރަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ކަމަށް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކާއި، ބެނާތައް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ހާއިރުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ފާސްކުރުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، އިއްޒަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެ ބފުޅުންގެ ޝަރަފާއި, ގަދަރާއި, އިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައިވާ ބެނާތަކާއި، ބެނާތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފަސްކުރުމަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ 45 މިނެޓް ވަންދެން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށްފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކާއި، ބެނާތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ހަރުގޭގައި ހުރި ކުލަތަކާއި، ފަންސަރުތައްވެސް ފުލުހުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 

އެމްޑީޕީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުރި ބެނާތަކުގައި ލިޔެފައިވަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާ ނުލުމަށް ކަމަށެވެ. އެއިން އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރިއެއްގެ ވާހަކަ، އަދި އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް ވެސް، އެފަދަ ޤައުމެއްގެ ނަމެއް ވެސް ލިޔެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިއެއްގެ ނަމެއް، އަދި ޤައުމެއްގެ ނަމެއްވެސް ލިޔެފައިނުވާ ބެނާތަކެއް ފުލުހުން ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ކިއްވެތޯ ސުވާލުކުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދީފައިނުވާ ކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އޭގެއިތުރުން އަނަސް ވިދާޅުވީ، ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރާއެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންގެންދާއިރު، ފ. އަތޮޅު ވިއްކާނުލުމަށް ލިޔެފައިވާ ބެނާތަކެއް ފުލުހުންނަށް މައްސަލައަކަށްވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރިކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ނުކުރާކަމަށް ބުނާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބެނާއެއްގައި ލިޔުމަކީ މައްސަލައެއްތޯވެސް ސުވާލުކުރިކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއްދީފައިނުވާކަމަށްވެސް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހްމަދު ޝިފާނު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އެ ތަކެއްޗަކީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ނެގި ތަކެއްޗަށް ވުމާއެކު މިވަގުތު އެއްޗެއް ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. 

އަނަސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑިޕީން ކުރިއަށްގެންދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ހުރަހެއް ކުރިމަތިކުރިނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެއިތުރުން އަނަސް ވަނީ ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރިގޮތާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކަތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކެމްޕޭންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި ހުސްފޮތިތައްވެސް ހިމެނޭއިރު، އެ ފޮތިތައް ގެންދިޔައީ ކޮން ބެނުމެއްގައިކަން ސާފުނުވާކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވިކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ކަންތައްތައްކުރާގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފަސްކޮށްފައިވަނީ، މުޅި ސަރަހައްދު ބަންކޮށްގެންނެވެ. ހަމަ މި މައްސަލާގައި މީގެކުރިންވެސް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް