އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަގުތީ ހަތަރު ގާޒީއަކު ނަގަން ލަފާދީފި

  • ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި މިހާރު ހިނގަމުން ދަނީ 1910 މައްސަލަ
  • ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު އިތުރުކޮށްފި ނަމަ އެއް އަހަރާއި އަށް މަސް ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމިދާނެ
  • ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 18:36 | 6,515

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް. އެ ކޯޓުގެ ލަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަގުތީ ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ޖޭއެސްސީއިން ވަނީ ލަފާ ދީފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޑްރަގް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކޯޓަކުން ދެ ގާޒީން ވަގުތީ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާ ދިގުލައިގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނީ ފޮނުވައިފައެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި މިހާރު ހިނގަމުން ދަނީ 1910 މައްސަލައެކެވެ. އެމައްސަލަތައް ނިންމަން މިހާރު އެކޯޓުގައި ތިއްބެވި ނުވަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަހާލުމުން 212 މައްސަލަ ޖެހޭ ކަމަށާއި އެމައްސަލަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދުވާލަކަށް ހަތަރު އަޑުއެހުން ބާއްވައިގެން ވެސް މައްސަލަތައް ނިންމާލެވޭނީ ދެ އަހަރާއި ހަ މަސް ދުވަހުންނެވެ. ނަމަވެސް ނުވަ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއަށް ވަގުތީ ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު އިތުރުކޮށްފި ނަމަ އެއް އަހަރާއި އަށް މަސް ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އެއިން ކޮންމެ ކޯޓަކުން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަގުތީ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރަން ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާދީފައި ވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެންދާ ސަބަބުތައް ވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރ ނުކުރުމާއި އިސްގާޒީ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ގާޒީންނާއި ހަވާލުކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި މައްސަލަތައް ބަހަނީ ލިބޭ ތަރުތީބުން ކަމަށް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ އެކޮމިޓީއަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ބެހުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތި ބައެއް ގާޒީންނަށް ބުރަ ބޮޑުވާ ގޮތައް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެކޯޓަށް މިއަހަރު 250 މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާއިރު އިސްގާޒީ އާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ހަ މައްސަލަ ކަމަށާއި ދެން ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެވްރެޖް ކޮށް 31 މައްސަލަ ހަވާލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާނޫނު ތަސައްވަރު ކުރާ ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ގާޒީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް 15 ދުވަހާއި 17 ދުވަހާއި ދެމެދު ރޯލްކުރެވޭ ވަރަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިތުރު ކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަކިވަކި ގާޒީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގާޒީ އަލީ އާދަމް ބައްލަވާ 141 މައްސަލަ، ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު ބައްލަވާ 157 މައްސަލަ، ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ބައްލަވާ 280 މައްސަލަ، ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރު ބައްލަވާ 151 މައްސަލަ، ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ބައްލަވާ 187 މައްސަލަ، ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ބައްލަވާ 280 މައްސަލަ، ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝީދު ބައްލަވާ 165 މައްސަލަ، ގާޒީ އަލީ އާދަމް ބައްލަވާ 376 މައްސަލަ އަދި ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ބައްލަވާ 173 މައްސަލައެވެ.

ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނޭއެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދުގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމާއި ޓެރަރިޒަމާއި މަކަރާއި ހީލަތްހެދުމާއި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ހިޔާނާތްތެރިވުމާއކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.