raajjemv logo
ަހައްޖުގެ އަޅުކަން
ހައްޖުގެ އަޅުކަމުންވެސް މަކަރާއި ވައްކަން!؟
 
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެފަ
 
ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕުން 1 ލައްކަ ރުފިޔާ ނަގާކަމުގެ ތުހުމަތު ތަކެއްވަނީ ކުރެވިފަ
އުމްނާ އިސްމާއިލް
7,850
ކ. މާލެ |
16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:36
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ވޯރޑްޕްރެސް.ކޮމް

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ ކެރި ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކުރައްވާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ގޮސް އުޅުނީ ހަމައެކަނި މަތީ ފަންތީގެ ފަރާތްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ގްރޫޕްތަކުގެ ހަވާލުގައި އާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް ހައްޖަށް ދެވެން ފެށުނެވެ. ނަަމަވެސް މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަކަރާއި އޮޅުވާލުން އިންތިހާ އަށް އަށް ބޮޑުވެފައި އޮތުމަކީ އެޒަމާނުއްސުރެ އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

މިކަމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަންނަކަމުގެ ތުހުމަތަކީ އަބަދުވެސް އޮންނަ ތުހުމަތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރުގައި ކުރިހާ ވެސް ކަމަކީ އެއީ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން އެތައް ބަޔަކަށް ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކާ ޖާގަތަކެއް ދީ، އެތައް ބައެއްގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތީއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 450 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން މި ފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާއިރު މިފަހަރު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވެފައި ވަނީ އަމިއްލަ ހައްޖު އުމްރާ ގްރޫޕްތަކަށެވެ.

މީސްމީޑިއާތަކުގައި ދާދި ފަހުން ދައުރުވި ޚަބަރަކީ އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕުން ހިންގާފައިވާ މަކަރާއި އޮޅުވާލެމުގެ ޖަރީމާއެވެ. ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށް މީހުން އަތުން ރުފިޔާ ނަގައިގެން ހައްޖަށް ގެންދާ ވާހަކައެވެ. އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ނޫނީ ހައްޖަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެ ގްރޫޕް ތަކުން ބުނެފައިވާ ވާހަކައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ފުރަތަމަ ކޯޓާ ދޫކުރުމާއެކު ހައްޖަށް ދިއުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުމަށްޓާކާ އެތައް ފަރާތަކުން ކިއު ހަދައިގެން ތިބި ތަނުގެ ފޮޓޯތައްވެސް މީސް މީޑިޔާތަކުގައި އާއްމުވިއެވެ. މި ފަރާތްތަކުން ރޯދަވެސް ވީއްލީ ކިއުގައި ތިބެގެންނެވެ. ފެންފޮދަކާއި ކަދުރު ކޮޅަކުން ކިއުގައި ތިބެ ރޯދަ ވީއްލީ ހައްޖަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މައިންބަފައިން ހައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕްގެ އޮފިސް ބޭރުގައި ކިއު ހަދާފައި

ފުރަތަމަ ކޯޓާއިން ޖާގަ ނުލިބުނު ފަރާތްތައް ހަރަމައިން އިން ދެން ނޯޓު ކުރީ ދެވަނަ ކޯޓާއަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދެވަނަ ކޯޓާއެއް ދޫކުރުމާއެކު ފޯނު ކޯލުގެ އިންތިޒާރުގައި އެތައް ބަޔަކު އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ތިއްބެވެ.

މަތި އޮމާން ކޮށްލައިގެން ހަރަމައިން ފަދަ ހައްޖު ގްރޫޕްތައް ތިބިއިރު އަޑިއަޑިން ހިނގަމުން ދިޔައީ އެތައް ބައެއް ގެ ހައްގުތަށް ނަގާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ކައުންޓަރުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ރަސީދުގައި 69،965 ޖަހާ ބާކީ 30035 ރުފިޔާ ނަގަމުން ދިޔައީ ކައުންޓަރުގެ އަޑިންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ހަރަމައިން ފަދަ ޖަމާއަތް ފަދަ ފަރާތްތަކަށް، މި ފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމުން ވައްކަން ކުރެވެނީ އެކަމަށް ބާރުދޭ ގޮތަށް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އަމަލުވެސް ހުންނާތީއެވެ.

އެގޮތުން ދާދީ ފަހުން މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް އަބްދުލް ސައްތާރު ޓްވިޓާގައި އާންމު ކުރެއްވި ލިޔުމެއްގައި ވާގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހައްޖު ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި އިންނަވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ އެއް ސްޓޭޓް މިނިސްޓާރ އަކީ ދެ ހައްޖު ގްރޫޕެއްގައި މަސްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތެކެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވުމުން އެ ކޮމިޓީ ނަޒާހަތްތެރި ވެދާނެ ތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ފާޅުގައި ނޫނެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް ސިއްރިއްޔާތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަތުގައި ހިފާ ސަލާން ކުރާނެ މީހުންވެސް ތިބޭނެކަމެވެ. ހައްޖުގެ އަޅުކަން ހަރާމް ގޮތުގައި ވިޔަސް އަދާ ކުރަން ވަރިހަމަ ވާނެ މީހުން ތިބޭނެ ކަމެވެ.

ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހައްޖަ ދިނުމަށް ފުރުސަތުދީ، ހަރާން ލާރި ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި ފަރާތަކަށް ހައްޖަށް މިފަހަރުވެސް ނުދެވުނީއެވެ. މާޒީ އަނެއްކާވެސް އިޔާދަވީއެވެ. މިއީ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ކިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއްތޯއެވެ. ކިހާ ބޮޑު ނާއިންސާފެއްތޯއެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުއްވުމުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ފެށުމެކެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް މުސްތަގުބަލްގައި ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކާ ކުރިއާލާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިއްމެވެ. މި ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާ ޖަމާއަތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ، ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހައްޖުމަސް މިހާ ކައިރީގައި އޮތް އިރު މި މައްސަލަ ބަލާ، ބޭއިންސާފުން ޖާގަ ގެއްލުނު ފަރާތަކަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ގޮތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖެއްސަދެއްވުން މުހިންމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
33%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 20:36
ތިމަންނަ
ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަން ކިޔައިގެން ހައްޖު ގްރޫޕް ހަދައިގެން ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާ ހީލަތް ހަދައިގެން ފައިސާ އަތުލާ ފަރާތްތަކަށް ހަލާކުހުރި...