ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހު

އާމްދަނީ ނުލިބޭ ބަޔަކު ތިބުމަކީ އިގްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާކަމެއް: ރައީސް

  • މަސައްކަތް ނުކޮށް ތިބި ޒުވާނުންގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ
  • ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ
  • ޒިންމާދާރު މީހަކަށްވުމަށް ޒުވާނުންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 00:00 4,262

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއެކު - ރައީސް އޮފީސް

ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިންނަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބޭ ބަޔަކު އާބާދީގައި ތިބުމަކީ ގައުމީ އިގްތިސާދަށް އޭގެ ސަބަބުން ލޮޅުން އަރާކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ އާބާދީގެ 37 އިންސައްތަ އަކީ ޒުވާނުން ކަމަށްވާއިރު، މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދަކީ އާބާދީގެ 67 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ.

އާބާދީ އިތުރުވާ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު 2054 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރުވެސް މަސައްކަތު އާބާދީގެ އިންސައްތަ ބެހިފައި އޮންނާނީ އެގޮތުގައިކަން އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ކަންބޮޑުވުމާއެކު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއިން އެގެނީ މިހާ މަތީ މިންވަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އާބާދީ އަކާ އެކު ގައުމު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވަރަށް ފަހި ފުރުސަތެއް އާދެ. އިތުރު 35 ވަރަކަށް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ރާއްޖެއަށް ތަނަވަސްވެފައި އެބައޮތްކަން. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް މައިންބަފައިންނާ ބެލެނިވެރިންގެ މޯހިރަށް ދިރިއުޅުން ދޫކޮށްލައިގެން އުޅޭ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަށް މަތިވަމުން ދިޔުން. ގައުމީ އާމްދަނީގައި ހިއްސާ ނުވާ ބަޔަކު އާބާދީގައި ތިބުމަކީ އިގްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމެއް.

~ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހި ~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ~

މަސައްކަތް ނުކޮށް ތިބި ޒުވާނުންގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މަސައްކަތު އާބާދީގައި ދިވެހިންގެ ނިސްބަތް މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ބޭންކުތައް ފަދަ ތަންތަނާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ފަރުދީ ޒިންމާގެ މަތިން އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޒުވާނަކީވެސް އަމިއްލަ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާ ޒިންމާދާރު މީހަކަށްވުމަށް ޒުވާނުންނަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގައުމުގެ އާބާދީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީ އޮޓްމެޓިކުން ގައުމު ތަރައްގީވާ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ގައުމު ތަރައްގީވަނީ މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުގެ ވީހާ ގިނަ ބަޔަކު އަމަލީ މައިދާނަށް ނިކުމެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހާލަތާއި އެކަށޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކޮށް އަމިއްލަ މަސައްކަތާއިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް ދެވިގެންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ދެކިވަޑައިގަންނާވާ ގޮތުން އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ރަސްމީ ތައުލީމު ނިޒާމާއި މަތީ ތައުލީމީ ނިޒާމް އެކުއެކީގައި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ ކޮށްގެންނެވެ. އެ ނޫން ގޮތަށް އާބާދީ ފައިހަމާވާ މިންވަރަށް އިގްތިސާދު ކުރި ނޭރުވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ބޯހިމެނުން ދައްކާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 30 އިންސައްތައެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 67 އިންސައްތައެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތު އެހާ ބޮޑުއިރުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މަތިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ގިނައިން މެދުވެރި ވަނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމުން ނުވަތަ ދަރިއަކު ލިބުމުންނެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިންމާ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް އެ ފަރަގު ބޮޑުވަމުން ދިޔުމަކީ ގައުމީ ތަރައްގީ އަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް