ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބުނު އިތުރު ހައްޖު ކޯޓާތައް ދޫކުރާނެގޮތް ހާމަކޮށްފި

  • ޖާގަދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވޭ
  • ލިސްޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ޖާގަ ދޫކުރެވޭނެ
  • ޖާގަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ދައުވަތުގެ ލިޔުމެއް ދެވޭނެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:59 4,186

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖުވެރިން ފުރަނީ - ގޫގުލް

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި އިތުރު ހައްޖުު ކޯޓާތައް ދޫކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރަށް، ސައުދީ ސަރުކާރުން ދިން އިތުރު 1000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއްދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް 550 ކޯޓާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ޖާގަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުން ޖާގަ ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ޖާގަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ދައުވަތުގެ ލިޔުމެއް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، ދައުވަތު ގަބޫލުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި ޖާގަ ބަލައިގަންނަކަމަށް ފާހަގަޖަހާ އެ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުން ޖާގަ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖާގަ ގަބޫލު ނުކުރާނަމަ އުސޫލުގައިވާގޮތަށް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ކޯޓާއިން ޖާގަ ދެވޭނެ ކަމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ލިބުނު ކޯޓާގެ ޖާގަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ލިބުނުކަން އެންގުމަށްޓަކައި، އެކޯޕަރޭޝަންއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަމްބަރުތަކަށް، އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެކަމަށް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވޭތާ 2 ދުވަސް ތެރޭ ދައުވަތު ބަލާ ނުދާނަމަ ދީފައިވާ ފޯނު ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށް ފަހު ޖާގައާމެދު ޢަމަލު ކުރަން ބޭނުންވާގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވޭނެ ކަމަށާއި ފޯނުން ނުގުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް 1 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު، އެފަރާތުގެ ޖާގަ ބާޠިލުކޮށް އުސޫލުގައި ވާގޮތަށް އެޖާގަ ޖެހިގެން އޮންނަ ފަރާތައް ދެވޭނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް