ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް

ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް އަދިވެސް ނުލިބޭ!

  • އައު ރަންވޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްޖެއްސުން ފިޔަވައި އިތުރު ބޭނުމެއް ހިފިފައެއް ނުވޭ
  • ރަންވޭ ބޭނުން ނުކުރެވި އޮތީ ރަންވޭ ޖެހިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭން ބޭސް އެތަނުން ދުރަށް ނުޖެއްސެވުމުން
  • ޓީއެމްއޭގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވޭ

ކ. މާލެ | 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 02:55 | 16,967

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް - ޓްވިޓަރ

މީގެ 7 އަހަރު ކުރިން އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެމުން ދިޔަ އެއް ވާހަކަޔަކީ ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދޭ ވާހަކައެވެ. އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރްއާއި ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓް ހަވާލުކުރުމުން އެކަމާއި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުރުހި، "ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް" ކަމަށް ބުނެ ކުރި މުޒާހަރާތައް ދިވެހިން އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ ޖީއެމްއާރް ބޭރުކޮށްލުމުން ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް ހަޤީގަތުގައިވެސް ލިބުނުތޯއެވެ؟

އެއަރޕޯޓް އެމްއޭސީއެލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ދަރަންޏެއް ބޮލުގައި އަޅައިގެން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ނަމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. އެއަރޕޯޓްގައި އިތުރު ރަންވޭއެއްވެސް އެޅިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުން ފިޔަވައި އިތުރު ބޭނުމެއް އެ ރަންވޭއަކުން ނުހިފެއެވެ. ސަބަބެއްކަމަށްވަނީ ރަންވޭ ޖެހިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭން ބޭސް އެތަނުން ދުރަށް ނުޖެއްސުމެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. ބޭރު މީހުންގެ ވާހަކަ އަންނަނީ މިހިސާބުންނެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އައު ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް -- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ޓީއެމްއޭއަކީ ނަމުގައި މޯލްޑިވިއަން ހިމެނުނަސް، އަދި ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރިޔަސް ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ބްރޭންޑެކެވެ. އެމެރިކާގެ ބެއިން ކެޕިޓަލްއިން ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ނަގާފައިވާއިރު، އެކުންފުނި ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގައި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ބައެއް އިސްވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ޓީއެމްއޭއާއި ވާދަކުރަން އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ސީޕްލޭން މާކެޓްގެ ބައެއް ދޫކޮށްލާކަށް އެކުންފުނިން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ސީޕްލޭން ފްލީޓެއް ގެންގުޅުނަސް، އެއިން އުފުލަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަމިއްލަ 2 އެއަރލައިންކަމަށްވާ މަންތާ އެއަރއާއި ފްލައިމީ އިންވެސް ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާއިރު، އެކަމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިއަންގެ ފްލީޓް ބޮޑުކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް، އެކަމަށް އޮތް އެއް ހުރަހަކަށް ވެގެންދަނީ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އައު ސީޕްްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް -- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރުވެސް ޓީއެމްއޭގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތްއިރު، އައު ރަންވޭ އާއި ދުރުގައި އެކުންފުނިން ހަދާ އެކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އެދަނީ ދިގުލައިގެންނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އައު ރަންވޭ ބޭނުން ނުކުރެވުމުގެ އިތުރަށް، އަމިއްލަ އެއަރލައިންތަކަށް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަވެސް ނުލިބި ދަނީ ލަސްވަމުންނެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސީޒަން ބޯމަތިވެގެން އަންނައިރު، ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިމަތިވާ އެއަރޕޯޓްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ފަތުރުވެރިން އުފުލުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ހައްލެއް ނުލިބިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސީދާ ނަފާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށިކަމަށް ވެލާނާ އެއަރޕޯޓް ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގައި ތިބެގެން މިކަމަށް ލިބޭ ހައްލެއް ނެތެވެ. ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ޓީއެމްއޭ އަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ލިބޭކަމަށް އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށް ލިބުމުން ވީ ފައިދާއެއް އެބައޮތްތޯ އަހަން ޖެހެނީ މިހެންވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.