ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - 18 ވަނަ މަޖިލިސް ފޮތް ނެރުން

18 ވަނަ މަޖިލީހާއި ބެހޭ ފޮތް ނެރެފި

  • ފޮތް ނެރެދެއްވީ ގާސިމް އިބްރާހިމް
  • 19 ވަނަ މަޖިލިސް ފެށޭއިރު މަޖިލިސް އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ބަަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:47 2,292

18 ވަަނަ މަޖިލިސް ފޮތް ގާސިމް ނެރެދެއްވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

18 ވަނަ މަޖިލީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ފޮތް ނެރެފިއެވެ. ފޮތް ނެރެފައިވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައެވެ. ފޮތް ނެރެދެއްވީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ. 18 ވަނަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ތަފްސީލްވަނީ ފޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. ފޮތުގެ ސްފޮޓް ކޮޕީވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ފެށެންވާއިރަށް މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތައް ގެނެވުނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ މަނިކުފާނަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމުން ކަމަށެވެ. އެ ކަމަށްޓަކައި ގާސިމް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ފެށޭއިރު ، މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މުވައްޒިފުން މަޖިލިސް އިމާރާތައް ވަންނައިރު ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކާ، ސްކްރީން ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަން ކުރިއަށްދާނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

"މުވައްޒިފުން ވަންނައިރު ސްކްރީން ކުރެވިގެން ދިއުން.މެމްބަރުން ވަދެގެން ދާއިރު ސްކްރީން ކުރެވޭ ގޮތަށް ، އެ ނިޒާމް ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. އެ ކަން ކުރުމަށް އާންމުކޮމިޓީންވެސް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވީ. އެކަން ފުރިހަމައަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ދެއްވާފައި" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަ މަސްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އިމާތައް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އާ

ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމާއި، މުޅި ޓީވީ ސިސްޓަމާއި، ކެމެރާ އާއި އަދި ހުރިހާ ނިޒާމެއް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން ގާސިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.އެކަންތައް ކޮއްދެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ޤާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ދިހަ އަހަރު ފަހުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒިފުން އެދުނު ގޮތަށް ރައީސް ސޯލިހު، އެ މުވައްޒިފުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައިވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ އާ ވެބްސައިޓްގެ ފީޗާރސްތައް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މަޖިލީހުގެ މީޑިޔާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ އާ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވީހާވެސް ހާމަކޮށް މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނާއި ހަަމައަށް ގެނެެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މަޖިލިސްގެ އާ ވެބް ސައިޓްގައި މެމްބަރުންގެ ޕްރޮފައިލް ޕޭޖެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އާ ވެބްސައިޓްއިން މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ އޯޑިއޯ ސްޓްރީމް ކުރާނެ ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީތައް އޯޑިއޯ ސްޓްރީމް ކުރަނީ ކޮމިޓީތަކުގައި ވީޑިއޯ ސިސްޓަމް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ވީޑިއޯ ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވުމުން ކޮމިޓީތައްވެސް ވީޑިއޯ ސްޓްރީމް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ތެރޭ މަޖިލިސް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަނުންވެސް ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތައް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް