ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ދޫކުރުން

އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރި ހަ ރިސޯޓުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

  • އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި
  • ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަޅަން ޖޭހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ
  • ހަ ރިސޯޓުން ދައުލަތަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ!

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 19:52 8,990

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިސޯޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލު ކޮށްފައި އޮއްވާ އަލުން އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ދިން ކަމަށް ބުނި ރިސޯޓުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ރިސޯޓުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުކުރީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދެވެ. ހުއްދަ އަލުން ދޫކުރި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުއްދަ ބާތިލްކުރި ރިސޯޓުތަކެވެ. އަލުން ހުއްދަ ދޭން ނިންމީ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ޝަރުތު ކޮށެވެ.

އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރި ރިސޯޓުތަކާއި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު

  • ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓު (ތްރީއޭ އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް): 8.12 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (މެދުފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް): 4.29 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އިބްރާހިމް އަލީ މަނިކު): 3.89 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ކިހާ މޯލްޑިވްސް (އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް): 3.09 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓު (އަބްދުﷲ އަލީ): 409،575 ޑޮލަރު
  • ޑްރިފްޓް ތެލު ވެލިގާ ރިޓްރީޓް (ތެލުވެރިލިގާ ރިޓްރީޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް): 316،165.66 ޑޮލަރު

މި ހަ ރިސޯޓުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 20.12 މިލިއަން ޑޮލަރަށް (310.18 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް) އަރައެވެ. ކުލީގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޝިއޯއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ރިސޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ވެސް ރިސޯޓުތަކަށް ޝަރުތު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބަައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހުއްދަ ދޫކުރި ރިސޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރީ، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަށާއި، އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރާފައި ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން އެރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ. އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ރައްޔިތުންގެ އެސެޓެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް އަމިއްލަ މުދަލެއް ނޫން. އެއްވެސް މީހެއްގެ އެއްޗެއް ނޫން. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެސެޓްސް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަކީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަހުދުވެފަ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ދައުލަތަށް ދައްކަން އޮންނަ ރެންޓް ދައްކަން ޖެހޭނެ. އެކަން ކަށަވަރުކުރަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ. އެއީ ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުބަލާނަން

ކުންފުނިތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ދޭން ނިންމީ ގަވައިދަށް އަމަލު ކުރުން އަލުން ރުޖޫއު ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ފުރުސަތެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިސޯޓުތައް ހަމައަކަށް އަޅުވަން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދިނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިވީހާ ދުވަހަކު ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ގަވައިދާ ޙިލާފަށް އެ ރިސޯޓުތައް ހިންގަން ދޫކޮށްލި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހަ ރިސޯޓުގެ އިތުރުން ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ވެސް އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ހޯދަން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓަށް ހުއްދަ ދޭނީ މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުން އެއް މޭޒަކަށް ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. ވެލިދޫ ރިސޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި މިނިސްޓްރީން މުއާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް