ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

މުލައްދަނޑިން އިންސާފު ހޯދުން: ބޮޑު ގޯހެއްގެ ފެށުން!

  • ރަށްތަކުގައި ވައްކަން އިތުރުވެ، ހުއްޓުވަން ނުކުންނަނީ އާންމުން
  • އެކަން ހިނގަނީ ފުލުހުންނަށް ކުރާ އިތުރުބާރު ގެއްލުމުން
  • މަގުމަތިން އިންސާފު ހޯދާނަމަ، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 16:34 44,908

ކ. ދިއްފުށީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައި: ހަމަނުޖެހުން ފެށުނީ ރަށުގައި ވައްކަން އާންމުވުމުން - ޓްވިޓަރ

ކުށްތައް އިތުރުވެ، އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ އުނދަގުލާއި ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވުމަކީ ނުރައްކަލެކެވެ. ކުށް ކުރާ މީހުން ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުގެނެވި ލަސްވެގެން ދިއުމަކީ ވެސް ނުރައްކަލެކެވެ. ޖަރީމާތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ޖެހިލުމެއް ނެތި މުޖުތަމައުގައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން އެ ނުރައްކަލުގެ ސިގުނަލް އަޅަމުން ދަނިކޮށް، ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނުކުމެ، މުލައްދަނޑީގެ ބާރު ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ، ކުށް ކުރާ މީހުން ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނެރެ، އަނިޔާ އެބަ ކުރެއެވެ. ރަށަކަށް ފަހު، ރަށަކުން އެފަދަ ކަންކަން ސިލްސިލާކޮށް އެބަ ހިނގައެވެ.

އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ މީހުން ހުއްޖަތެއް އެބަ ދައްކައެވެ. ކުށް ކުރާ މީހުން ފުލުހުންނަށް ނުހޯދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. ހައްޔަރު ކުރިއަސް، މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެފަދަ މީހުން ދޫކޮށްލާ ކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް އެ މީހުންނަށް ނުފޯރާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން އެބަ ބުނެއެވެ.

ކ. ދިއްފުށީގައި ވައްކަން ކުރުން އާންމުވެ، ފުލުހުންނަށް އެކަން ނުހުއްޓުވުނު ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުން ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެ، އެ ރަށު ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ އެފަދަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވައްކަން ކުރުން އާންމުވެ، އެކަން ނުހުއްޓުވިގެން ކަަމަށް ބުނެ، ކަރަންޓު ދައްތުރައެއްގައި މީހަކު ޖެހި މަރުވީ ވެސް އެފަދަ ކަމަކާ ހުރެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރީ ވެސް ބަޔަކު އޭނާ މަގުމައްޗަށް ނެރެ ގަން ހިންގުވަނިކޮށެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން އެފަދަ ގޮތަކަށް މަގުމަތިން އިންސާފު ހޯދުމަކީ ގޯހެކެވެ. ގާތިލުންނަކީ ކޮބައިކަން އަމިއްލަށް ކަނޑައަޅައިގެން، މުލައްދަނޑީގެ ބާރު ދެއްކުމަކީ މާ ބޮޑު ގޯހެކެވެ. އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ގޮޅިއަށް ފެތިދާނެއެވެ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ، މަގުމަތިން އިންސާފު ހޯދަންވެއްޖެނަމަ އޮންނާނީ ޖަންގަލީގެ ގާނޫނެވެ. ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ކެނޑުނީއެވެ؟

ގައުމުތަކުގައި ދާހިލީ ހަނގުރާމަތަކާއި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަސްލު ގުޅިފައި ވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަކާއެވެ. މުޖުތަމައުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފައްދައި، ކުށްވެރިންނަކީ މިވެނި ބައެއް ކަމަށް އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅަން ފެށި ހިސާބުން ކުރިމަތިލުން އުފެދިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އަދި ޖިންސާމީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ކުރުމުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ސުލްހަ ގެއްލި، ނުރައްކަލަށް މުޖުތަމައު ހުށަހެޅިގެން ދިއުމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމަށް ފުލުހުން ހޭލާ ތިބެންޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ހަމަޖެހުން ގާއިމު ކުރަން ހަވާލުވެފައިވާ މުއައްސަސާއަކީ ފުލުހުންނެވެ. ގާނޫނުން ފުލުހުންނަށް މަތިކޮށްފައި ވަނީ މުޖުތަމައުގެ އާންމު މަސްލަހަތާއި އަމަންއާންމު ދެމެހެއްޓުމެވެ. ފަރުދުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރު ރައްކައުތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް