ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފިސްތޯލު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

  • އަދީބު ދެން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނީ ޚިޔާނާތްވިކަމަށް ކަނޑައެޅި އަށް އަހަރުގެ ހުކުމް އެކަނި
  • 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް އޭރު ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ
  • މިހާރު ބާކީ އޮތީ ހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެކަނި
  • ބަލި ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 14:26 2,509

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް އޭރު ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ހުކުމާ އެކު ދެން އެމަނިކުފާނު ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި އިއްވި އަށް އަހަރުގެ ހުކުމް އެކަންޏެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ތިން ފަނޑިޔާރުން އިއްވެވި ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ސާބިތުވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނުކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް، ދަލީލެއް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިއުތިރާފުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އާއި، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު އެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ނޫން ކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައި ވަނީ އެމައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދައުލަތުން 1 ނޮވެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހު ދައުވާ ކުރި މައްސަލައަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަމަށެވެ. ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ކުރިން އަމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ހަވާލާދީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިއިރު އަމަލު ކުރަމުންދިޔައީ ޓެރަރިޒަމްގެ އާ ގާނޫނަށެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ 2015 ގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އާ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު ކުރީގެ ގާނޫނު އުވިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އާ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަށް ވަނީ ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަހަލަ ކަމެއް އަދީބު ކޮށްފައި ނުވާކަން ހުށައެޅި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ސާބިތުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށައެޅި "ކްރައިމް ސީން އޮފިސާ ރިޕޯޓުގައި" ފުށު އެރުންތަކެއް ހުރިކަން ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ހުށައެޅީ 25 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ކަމަށްވާ އިރު ކްރައިމް ސީން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އޭގެ ފަހުން 1 ނޮވެމްބަރު 2015 ގައި ކަން ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެ މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ އަދީބު ޖަލަށް ލުމަށް ކަރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކަމަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ހުކުމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި ހުކުމާ އެކު އަދީބު ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި އިއްވި އަށް އަހަރުގެ ހުކުމް އެކަންޏެވެ. ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް 33 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފިނިފެންމާ ލޯންޗް ގޮއްވާލުމުގެ މައްސަލާގައި 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރިން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ކުރިން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

ފިނިފެންމާ ލޯންޗްކޮޅު ގޮއްވާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ތަފާތު އެކި ތުހުމަތުތައް ކުރެވި އަދީބް ހައްޔަރުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބަލި ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު ގޭގައި ހުންނެވި އަދީބުގެ މައްޗަށް އަދިވެސް ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް