އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން

ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

  • ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 މެއި 2019 | އަންގާރަ 02:03 3,935

އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ރޭ ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން (އީސީ)އިން ހުށަހެޅި 15 އިސްލާހާ އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ޕާޓީތަކާ އެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފިއެވެ.

އެ މަޝްވާރާތަކުގައި ޕާޓީތަކާއި މީޑިއާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އީސީއިން ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން އެ ކަމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި 15 އިސްލާހެއްގެ ޑްރާފްޓް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އީސީއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް އީސީން ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީ އެއް ޕަސެންޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީގެ 15 ޕަސެންޓް ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ދިނުމާއި ޕާޓީތަކުގައި 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވާނަމަ ބަޖެޓުގެ 30 ޕަސެންޓް އެ ޕާޓީއަކަށް ދިނުމާއި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީއަކަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ނިސްބަތުން 55 ޕަސެންޓަށް ވާ އަދަދަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ ބެހުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ފައިސާތައް ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާތޯ ކަށަވަރު ވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ އިސް ކޮމެޓީ ނުވަތަ ކައުންސިލް މަގާމުތަކުގެ 30 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރުުމާއި ޕާޓީތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ނައިބު ރައީސުންގެ އަދަދު ދެއަކަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އޭގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކީ އަންހެން މެމްބަރަކަށް ހެދުމަށް ވެސް ވަނީ ޑްރާފުޓުގައި އެކުލަވާލާފައެވެ.

އެ ޑްރާފްޓުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީއެއް އުވާލަންޖެހޭ ހާލަތެއް އައިސްފިނަމަ ނުވަތަ އެ ކަމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ ޕާޓީން ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ އެ ދަރަނި ޚަލާސް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެކަމުގެ ޒިންމާވުމަށް ދަރަންޏަކަށް ޝަޚްސީ ގޮތުން ޒިންމާވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތުން ނަގަންޖެހޭއިރު ދަރަންޏެއް އުފެދުނު އިރު ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފަރާތެއް އެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޑްރާފްޓުގައި ވަނީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މެމްބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސޮއި ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ކަމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި ކަމުގައިވާނަމަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކަމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން ޕާޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކަހަލަ ކަމެއް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ނުދީ ހިފަހެއްޓުމުގެ ބާރު އީސީއަށް ދިނުމަށާއި ހިފަހައްޓާ މުއްދަތު ތިން އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދަ ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3،000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާނަމަ ދީފައިވާ ހުއްދަ އެ ކޮމިޝަނުން ބާތިލު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ޑްރާފްޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މިރޭގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ހަސީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މި މަޝްވަރާތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ލޭބަރ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲހަސީންވިދާޅުވީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމަށް އޮންނަ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 3،000 މެމްބަރުންނަށް އޮތުމުން ތަފާތު ފިކުރުތަކަށް ފުރުސަތު ހަނިވަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިޔާލު ދިނުމަށް އެ އަދަދު ކުޑަކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ ހަސީން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކެސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖާ އައިމަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ގާނޫނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދިގެން އައިއިރު އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށާއި ގާނޫނުގެ މަގުސަދަކަށް ވާން ވާނީ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުން އެކުލެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީތަކުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ކަމަށް ވުމުން ރަމަޟާން މަސް ނިމުމަށްފަހު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އީސީއިން ވަނީ މަޝްވާރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެގޮތަށް އެއްބަސް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް