ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އޭސީސީ

ޗާޓައިމް ތަޅާލަން ޖެހުމުން 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފި

  • ޗާޓައިމް ތަލާލުމުން 14 މިލިއަން ދޭން ނިންމީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން
  • އެ ބަދަލު ދޭން ނިންމީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާ ގޮތަށް
  • އެ ފައިސާ ދޫނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ އަންގާފައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 19 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 19:00 4,206

ޗާޓައިމް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގު ފުޅާކުރަން "ޗާޓައިމް" ތަޅާލަން ޖެހުމުން، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 14.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންނުޖެހޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން އަންގައިފިއެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭގައި އަޅާ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށްޓަކާ ރިންގުރޯޑު ޕްރޮޖެކްޓަށް ޗާޓައިމް ތަޅާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުއެވެ. ފިނި ބުއިންތައް ވިއްކުމަށް ސްޓްރާޑާއިން ހެދި އެތަން ތަޅާލަން ޖެހުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 14.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފައިސާ ދޫކުރުން މަޑުޖައްސަލަން އޭސީސީން އެންގީ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ.

އެ މައްސަލަ އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، އެ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޗާޓައިމް އިމާރާތުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވާ 14.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، އެ ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗާޓައިމް ތަޅާލަން ޖެހުމުން އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޓްރާޑާއިން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އިތުރު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ބްރިޖު ބަލަން ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި "ޗާޓައިމް" ކިޔާ ތަނެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޓްރާޑާގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކަޗާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން، ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީ ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެންމެ އުތުރުފަރާތުގައިވާ ޕާކިން ޒޯނު ހުޅަނގަށް ޖައްސައި އެ ސަރަޙައްދު ފިނިބުއިން ވިއްކާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވެއެވެ.

ބްރިޖް ވިއުއިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަގުތީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތެއްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭއިރު، އެއްބަސްވުމަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކުންފުނިން ނުދައްކާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮތް ކަމަށް މީރާގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާއިރު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަމުންނުދާތީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އޭރު އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި، ޗާޓައިމް ހިންގި ޢިމާރާތް ނަގަން ޖެހުމާގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލުގައިކަމަށް ބުނެ، ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ސްޓްރާޑާއަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

ޗާޓައިމް ތަލާލަން ޖެހުމުން ނުއަގުގައި ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭންޖެހުނު މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލައި ނިންމާފައިވާއިރު، ބްރިޖު ޕްލެޓްފޯމާއެކު ހަދާފައިވާ ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހުސްކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް