ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ބިދޭސީން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބޭތިއްބުމާއި މެދު ހައްލެއް އޮތްތޯ މިދަނީ ބަލަމުން: ފައްޔާޒު

  • ދިވެހި ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 17:40 4,378

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ބިދޭސީން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބޭތިއްބުމާއި މެދު ހައްލެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ހަރަހެރި ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ބިދޭސީންނަށް ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ނުތިބެވޭގޮތް ހެދުމުން މައްސަލަތައް ދިމާވި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މަންޒަރާއި ބަނގުރޫޓުވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފިހާރަތައް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި ތިބިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ކުދި ބައިވަރު ވިޔަފާރިތަކެއް ބަނގުރޫޓު ވެގެންދިޔަތަން. އެހެންވީމާ މުޅިއަކުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮތަކަށް އެއަކުން ހެދޭކަށް ނެތް. ކޭޝިއަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ދިވެއްސަކު ލުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް ހެދީމާ މި ވާގޮތަކީ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވެ އެވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން." ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހައްލުގެނެވޭނެ ގޮތްތަތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވެސް ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ބޭތިއްބުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން އައީ އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް