ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ސައުތުން ތަޖުރިބާގެ ލިޔެކިޔުން ހުށައަޅާފައި ނެތުމުން އެބަޔަށް ލިބުނީ ސުމެއް!

  • އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސައިގެ ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިންނާ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 15:39 10,237

ޕާސަނަލް ސެކެޓްރީ މުސްއަބު އަބްދުﷲ  - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ސައިގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިޑް ސައުތު ކޭޓަރިންއަށް ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވަނީ ތަޖުރިބާއަށް "ސުމެއް" ލިބުމުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާސަނަލް ސެކެޓްރީ މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މާކްސް ދެވޭނެ އުސޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ތަޖުރިބާއަށް 30 ޕަސެންޓް އަދި އެންމެ ކުޑައަގެއް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 70 ޕަސެންޓް ކަނޑައަޅާފައި ވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސައުތު ކޭޓަރިން އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގަށް 70 ޕަސެންޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ތަޖުރިބާ ހުށައަޅާފައި ނުވުމުން ތަޖުރިބާއަށް ލިބިފައި ވަނީ ސުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއުލާނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮވޭ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތެއް. މަސައްކަތުގެ އަގަށް 70 ޕަސެންޓް އދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް 30 ޕަސެންޓް. އެތަން އެލަބަރޭޓް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާފައި މިވަނީ 30 ޕަސެންޓަށް މާކްސް ދެވޭނީ 1 މެއި 2018 އިން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅާ ދުވަހާ ހަމައަށް މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް ހުށައަޅައިގެން ކަމަށް،" މުސްއަބު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތަޖުރިބާ ހުށަނޭޅުނީ އެ ކުންފުނީގެ "އެޑްމިނސިްޓްރޭޝަން އެރަރ" އެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު 1 މެއި 2018 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެނގޭނެ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން އެ ކުންފުންޏަށް މަތިން މާކްސް ނުލިބުނީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ސައިގެ ކަންތައްތަކަށް މިފަހަރު ލިބިފައިވަނީ ބުރުޒު ކޭޓަރިންގ އަށެވެ. ނަމަވެސް ބުރުޒަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ސައުތު ކޭޓަރިން އަށް އެ މަސައްކަތް ނުލިބުމުން އެ ކުންފުނިން ދަނީ މައްސަލަ ޖައްސަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް