ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓު

އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނީ ދޯދިޔާވެފައި އޮތް ނިޒާމް ރަނގަޅު ކުުރުމަށް!

  • ކަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް ނެތްތާ ހަ މަސް
  • ދަތުގެ ބައެއް ކަންތަކަށް ފަރުވާނުދެވޭ، އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ނެތުމުގެ ސަބަބުން
  • ކަންކަން ހައްލުކުރަން މިހާރު ހުރަހެއް އޮވެގެން ނުވާނެ

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 14:39 5,922

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް - ސަން

ރައްޔިތުން ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ވެސް ބަދަލުކުރަނީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދަކާ އެކުގައެވެ. ފާއިތުވި ސަރުކާރުން އިހްމާލްވެފައިވާ ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ އެކުގައެވެ. އެ އުއްމީދަށް ވާސިލްވުމަށް ސަރުކާރުން އަވަސް ކަމާ އެކު މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިގަންނަން ވެސް ޖެހެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ހަ މަސްވެގެންދާ އިރު، މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާ މެދު ކުރަމުން އައި ފޮނި އުއްމީދާ ދޭތެރޭ، އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ ނާއުންމީދުވެފައެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަކީ ފާއިތުވި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލްވެފައިވާ ދާއިރާއެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރަމުން އައީ، އާ ސަރުކާރާ އެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ތާއީދެއް މި ސަރުކާރަށް ދެއްކި އިރު އެ އުންމީދުގައި ތިބެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އަށް ދިނެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްކަން މަތީގައެވެ. އެދެވޭ ސްޕީޑްގައި ސިއްހީ ނިޒާމް ރަނގަޅުވެގެން ނުދާތީއެވެ.

ސިއްހީ ނިޒާމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް އަވަހަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބުނަމުން

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚަބަރެއް ނުލިޔާ ދުވަހެއް މަދޭ ދެންނެވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތު ވަނީ ބޮއްސުން ލައިގެން ގޮސްފައެވެ. އާ ސަރުކާރާ އެކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވެޔޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެއެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ ހަ މަސް ގުނަމުން އަންނައިރު، އަދި ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނެ ދާއިމީ ފަރާތެއް ސަރުކާރަށް އައްޔަންކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިވެސް ހުރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ހުރި ބޭފުޅެކެއެވެ.

ދެން އޮތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ވާހަކައެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް ނެތްތާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، އެ ސިޓީގެ ލިންކް ރޯޑަކީ ނިސްބަތުން އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަ މަގެކެއެވެ. ނުރައްކާތެރި އެތައް އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިގެން މީހުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު "ޓްރައިއޭޖް" އެއް ނެތެވެ. 33،000 އަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ވިއްޔާ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފައި އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށެވެ. ކުދި ކަންތަކުގައި ވެސް ފަރުވާ ހޯދަންދާންޖެހެނީ މާލެއަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ކަށީގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ

ސިއްހީ ހިދްމަތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އާދައިގެ ސާމާން ހޮސްޕިޓަލްގައި ނެތެވެ. ދަތުގެ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއް ހުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދަތުގެ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާއެއް ނުދެވެއެވެ. ކަމާ ގުޅޭ ސާމާނު ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާމާދީއެއް އޮތްތަނުގެ ހާލަތެވެ.

ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޝާހު ސައީދު ވިދާޅުވީ ދަތުގެ ބައެއް ހިދްމަތްތައް އެއްޗެހި ހަމައަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ތަކެއްޗަށް މިހާރު އޯޑާރކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ބަލިމީހުންނަށް ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ދެއްކޭނެ މާބޮޑު ވާހަކައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތުން ވެސް އެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކާ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. 

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތީ އައްޑޫން 70 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތަކާ އެކުއެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ދިނީ އައްޑޫންނެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ހަރުދަނާ ސިއްހީ ނިޒާމެކެވެ. އިނގިލީގެ ކުރިން ތަން ކޮޅެއް ކެނޑުނަސް މާލެ ދާން ޖެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު އައިސް ރަށުގައި ތިބެގެން ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދްމަތެއް ހޯދުމަށެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި އައްޑޫގައި ބިނާކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް އެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު އައުމަށް ފަހު ވެސް އެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ ސްޕީޑްގައި މަސައްކަތް ކުރއަށް ދެއެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ސާމާން ހޯދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް މި ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތެއް ދިނީ އައްޑޫ ސިޓީންނެވެ. މަޖިލިސްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ދީފައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ސިއްހީ ނިޒާމެކެވެ. ސިޓީއެއްގެ ލަގަބު ދިނުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ސިޓީއަކުން ލިބެންޖެހޭ ހިދްމަތްތައް ލިބެންޖެހެއެވެ. ކަމެއް ވާއިރަށް ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފައި މާލެއަށް އަންނަންޖެހޭ ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކަންތަކައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ސަލާންޖަހަން ނުޖެހި ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނިޒާމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހެއެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ ދޯދިޔާ ކަންތައް ހޯދައި ބަލައި، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަންޖެހެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްހީ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެފައިވާ ވައުދަށް ފުއްދުމުގައި ސްޕީޑް އަވަސް ކުރައްވާށެވެ. ނޫނީ މަނިކުފާނު ވެގެންދާނީ ހުރިހާ ބާރެއް ލިބި ވެސް، ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެދުނު ބަދަލު ނުގެނެވުނު ރައީސަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް