ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 08:24
މަނަންގް ކެޕްޓަން އަދި ޓީސީގެ ކެޕްޓަން އަލީ ނާފިއު
މަނަންގް ކެޕްޓަން އަދި ޓީސީގެ ކެޕްޓަން އަލީ ނާފިއު
ގޫގުލް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް
ޓީސީ އަދި މަނަންގްގެ ކުރިމަތިލުން: ދެ ކޯޗުންގެ ފަހު ބަހަކީ ކޮބާ؟
ބޭނުމީ މޮޅަކާއެކު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން: ނިޒާމްބެ
މަނަންގް ޓީމަށްވުރެ ފިޒިކަލީ ޓީސީ ވަރުގަދަ ވާނެ: މަނަންގްގެ ކޯޗު
މަނަންގް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ: ނިޒާމްބެ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ނޭޕާލްގެ މަނަންގް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށް ޓީސީ ނިކުންނަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގައިވެސް ދެއްކި ކުޅުން ތަކުރާރުކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމު ގޮތުގައި ޓީސީ، މިމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ނިޒާމްބެ ބުނީ މަނަންގް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިމެޗަށް ފުރިހަމައަށް ޓީސީ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ މަނަންގް ކްލަބަކީ އާދައިގެ ކްލަބެއްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޓީސީ ނިކުންނާނީ މޮޅަކާއެކު، ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ޓީސީ އަށް ބައިވެރިވެވޭނެކަން ކަށަވަރުވުމާއެކު، އޭނާގެ އަމާޒަކަށްވީ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅަށް ތަމްރީން ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓީމުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ ލިބޭ އިތުރު ފަސޭހައެއްކަމަށް ނިޒާމްބެ ފަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

19 އަހަރުން ދަށުގެ 12 ކުޅުންތެރިން ޓީސީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭއިރު، ނިޒާމްބެ ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވެސް އޭނާ ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުޅުންތެރިން ސެމީގެ މެޗަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވުމަކީވެސް ލިބޭ އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މަނަންގް ކްލަބްގެ ކޯޗު ލޮޕްސަންގް ގުރުންގް ބުނީ ކޮންމެ ކޯޗެއްވެސް ބޭނުންވާނީ އިދިކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމު ބަލިކުރަން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މަނަންގް ޓީމުވެސް ނިކުންނާނީ ދެވެން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ފައިޓެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ 8 ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ މަނަންގް ކްލަބްގެ ކޯޗު ބުނީ ފިޒިކަލީ އެޓީމަށްވުރެ ޓީސީ ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މަނަންގް ޓީމުގައި ޓީސީގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާލެވޭނެ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޮޕްސަންގް ބުނީ މެޗެއްގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޑިޕެންޑުވާނީ ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ކުޅުމުގެ އިތުރުން ތަނަވަސްކުރާ ފުރުސަތުތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަނަންގް ޓީމުން ޓީސީގެ ކުޅުން ހަލާކުކޮށްލެވޭނެ މަގެއް ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް