ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރިޕޯޓު - ރޯދަ އާއި ސިއްހަތު

ރޯދަ ހިފުމުން ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް އިނގޭތަ؟

  • ރޯދަ ހިފުމުން ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ވަރުގަދަވޭ
  • ހަށިގަނޑު ތޯހިރު ވެގެންދޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 09:48 6,006

މީހުންތަކެއް މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ - އަޝްވާ ފަހީމް

ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. ރޯދައިގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ޖިސްމަށް ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭކަމަށް އިއްތިފާގުވާ އިރު، މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ތިރީސް ދުވަސް ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށެވެ.

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސްޓޭޖް އެކެއް (ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ދެވަނަ ދުވަސް)

ރޯދަ ހިފާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ލޭގައި ހުންނަ ހަކުރުގެ މިންވަރު ދަށްވެގެން ދެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ވިންދު ޖެހުން މަޑުވެ، ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށަށް ދެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުން ގްލައިކޯޖެން އަންދަން ފެށުމާ އެކު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ވަރުބަލިކަމެއް އިހުސާސް ވާން ފަށާނެއެވެ. މިއީ ޑިޓޮކްސްވުމުގެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ އުނދަގޫ މަރުހަލާއެވެ. މި މަރުހަލާގައި ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ބޯއަނބުރައި މޭ ނުބައި ކުރާ ގޮތް ވުމާއި، އަނގައިން ނުބައި ވަސް ދުވުން އަދި ދޫ ކަނޑައިގެން ދިޔުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ރޯދަ ހިފާ މީހާއަށް ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އެންމެ ބޮޑަށް އިހުސާސް ވާނީ ވެސް މި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައެވެ.

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސްޓޭޖް ދޭއް (ތިންވަނަ ދުވަހާއި ހަތްވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު)

ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ސަރުބީތައް ގްލައިކެރޯލް އުފައްދުމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު، މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ގްލުކޯޒް އޭގެން އުފައްދަން ފަށައެވެ. މި މަރުހަލާގައި ގައިން ބޭރުކުރާ ބޭކާރު ތެލުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ހަނގަނޑު ތެޔޮވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ހަމުގެ މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންގެ ހަމުގައި ވެސް ބިހި ނެގުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑުން ރޯދަ ހިފަމުން އަންނަކަން ބަލައިގަންނަ މަރުހަލާއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ހަޖަމުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ލުއިތައް ލިބި، އެތެރެހަށި ސާފުކުރުމަށާއި ހީލްވުމަށް ވަގުތު ލިބެއެވެ. ދިފާއީ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ، ވައިޓް ބްލަޑް ސެލް އުފައްދަން ފަށައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފުއްޕާމެއަށް ތަދުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިއީ ފުއްޕާމެއާއި އެތެރެހަށި ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގުނަވަންތައް ރަނގަޅުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެންވާ ކަމެކެވެ. މި މަރުހަލާގައި ގޮހޮރުގައި ހުންނަ ނޭދެވޭ ތަކެތި ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރަން ފަށައެވެ.

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސްޓޭޖް ތިނެއް (އަށްވަނަ ދުވަހާއި ފަނަރަވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު)

މި މަރުހަލާގައި ހަށިގަނޑު ރޯދަ ހިފުމަށް ރަނގަޅަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ އިރު، އިތުރު ހަކަތައާއި އެކު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހަރުގައި ކުރިން ލިބިފައި ހުރި ބައެއް އަނިޔާތަކަށް ތަދުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ ރޯދަ ހިފުމުން ހަށިގަނޑުގެ ހީލިން ބާރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިސާލަކަށް ދިހަ އަހަރު ކުރިން އަތް ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ނަމަ، އެތަނުގެ ވަށައި ސްކާ ޓިޝޫ ހުރެއެވެ. ބިންދައިގެން ދިޔައިރު ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަރުވާ ލިބިފައި ހުންނަނީ މީހާގެ ކެއިން ބުއިމުގެ އާދަތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ނުރަނގަޅު ކާނާ ނުވަތަ ޖަންކް ފުޑްސް ކައިފިނަމަ ހީލްވުމުގެ ބާރު ދައްވެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ހީލިން ބާރު އެންމެ އެދެވޭ ވަރެއްގައި ހުންނަނީ ރޯދަ ހިފުމުގެ މި މަރުހަލާގައެވެ.

ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި ހަށިގަނޑުގެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ޓިޝޫތައް ހޯދުމަށް ފަހު، ލިމްފޮކޭޓްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން، ހަލާކުވެފައި ހުރި ސެލްތައް މަރާމާތުކުރާނެ މާއްދާއެއް އުފައްދައެވެ. މި ތަންތަނުގައި ރިއްސަނީ މި ތަކެތިން ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނާރުތައް ހިރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ތަދަކީ މިއީ ރަނގަޅު ތަދެކެވެ. މި މަރުހަލާގައި އަނގަ ކަނޑައިގެން ދާނަމަ ފެނަށް ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ކޯދޮވެލާނީއެވެ.

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސްޓޭޖް ހަތަރެއް (ސޯޅަވަނަ ދުވަހާއި ތިރީސްވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު)

މި މަރުހަލާގައި ރޯދައަށް ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ހޭނިފައި ހުންނަ އިރު، އިތުރު ހަކަތައާއި ސިކުނޑީގެ ހަމަޖެހުން ވެސް ލިބެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައިވާ އިރު، އެތެރެހަށި އެއްކޮށްހެން ސާފު ވާނެއެވެ. އެތެރެހަށީގައި ހުރި ނޭދެވޭ މާއްދާތައް ނެތި ދިޔުމާ ގުޅިގެން މި މުއްދަތުގައި މީހާގެ ސިއްހީ ހާލާތު ހުންނަނީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ވަރުގައެވެ. ރޯދައިގެ ސަބަބުން މީހާގެ ސިކުނޑި ތަނަވަސްވެ ތޫނުފިލިކަން ވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް