ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

އާ މަޖިލީހަށް ކުރާ އުންމީދުތައް ގިނަ!

  • ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީސް ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕަޕެޓުން ގިނަ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި
  • އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައި

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 17:04 | 6,485

19 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - އެމްޑީޕީ

ނިމިގެން ދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދިތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބާރުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ބައިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީމާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަނީއެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ނަމަ ގާނޫނުއަސާސީ ވެސް ބަދަލުކޮށްގެން ވިޔަސް ކުރަނީއެވެ. ގާނޫނުން ބޭރުން ނަމަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް އެކަން ކުރަނީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސްތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހީއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ދުވަހު އޭގެ ބަދަލު އެ ވަނީ ދީފައެވެ. ވޯޓުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކޮޅުފައިންޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި މަދު މެންބަރަކު ފިޔަވައި ގިނަ މެންބަރުން އެ ވަނީ ބޭރުކޮށްފައެވެ. ގިނަ އުންމީދިތަކަކާ އެކުގައެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އާ މަޖިލީހަށް ކުރާ އުންމީދުތައް ގިނައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ގިނަ ނަމަވެސް އާ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތަކީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ބާރުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާހުކުރުމެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަށް އައި ބަދަލުގެ ބޭނުން ހިފައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން މިހާރު ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި ބަދަލު ވެސް މިހާރު ވަނީ ރުޖޫއުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ މަޖިލީހުން ހެދި މިފަދަ އެތައް ގޯސްތަކެއް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭ އަދި ބަދަލު ލިބެންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

އެކަންކުރަން 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރުސަތު ވެސް ދޭންޖެހެއެވެ. އެކަމުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދާފައިވާ އެމްޑީޕީން ވަނީ މަގު ޗާޓްތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނީ ވެސް އެޖެންޑާއަކާ އެކުގައެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެޖެންޑާއެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް މެންބަރުން ވެސް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ. އާ މަޖިލީހަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.