ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 13:52
ރޫނީ: އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލު ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
ރޫނީ: އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލު ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
ގޫގުލް
ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ނަސޭހަތް
ރޫނީއަށް ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ނަސޭހަތް: ޗައިނާއަށް ނުދާތި
ރޫނީ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލު ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ

ޗައިނާގެ ސުޕަލީގުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބުނު ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ޓީމަކާއި ނުގުޅުމަށާއި ޔޫރަޕުގައި ދެމި ހުރުމަށް އިނގެރޭސި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން، އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ވޭން ރޫނީއަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑީނިއޯ ނަސޭހަތްތެރި ވެއްޖެއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޗައިނާގެ ޓީމަކަށް ރޫނީ ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، މި ސީޒަންގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގައި ދެމި ހުންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ރޫނީ ބަޔާނެއް ނެރުމާއި ގުޅިގެން، ފޮކްސް ލެޓިން އެމެރިކާއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނީ، އޭނާ ރޫނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިރާމް ކުރާ ކަމަށާ، ނަމަވެސް ރޫނީ ޗައިނާއަށް ބަދަލުވާން އަދި މާ އަވަސްކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނީ އަދި ދެތިން ސީޒަނަށްފަހު، ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް ރޫނީ ދިއުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެއީ މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ. ރޮނާލްޑީނިއޯ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މެންޗެސްޓަރގައި ރޫނީގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާނަމަ، އެކަމާ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށާ، ނަމަވެސް ރޫނީ އަކީ އަދިވެސް އިނގެރޭސިވިލާތާއި، އިޓަލީއާއި ސްޕެއިނާއި، ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީފަންތީގެ ކްލަބުތަކަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރަށް ބަލާއިރު، ރޫނީއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމާއި، ރޫނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިރާމް ކުރާކަން ފާހަގަކޮށް، ރޮނާލްޑީނިއޯ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ރޫނީގެ ހުނަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ފަދަ ލީގެއްގައި އޭނާ ހުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ސުޕަލީގަށް ރޫނީ ގެންދިއުމަށް ޗައިނާގެ ކްލަބުތަކުން ކުރަމުންދަ މަސައްކަތަށް ބެލުމެއް ނެތި، މި ސީޒަން ނިމެންދެން މެންޗެސްޓަރގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރޫނީ ދީފައި ވީނަމަވެސް، އެ ޓިމާއި ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ހަވާލުވިފަހުން ރޫނީއަށް ދަނޑުމަތިން ލިބޭ ފުރުޞަތު މަދުވުމުން، މެންޗެސްޓަރގައި ރޫނީގެ ކުރިމަގާއި މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް