ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - މާމުއި

'މާމުއި'ގެ ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރުތައް އާންމުކޮށްފި

  • މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 19:40 4,917

'މާމުއި'ގެ ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރެއް - އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓްއިން މި އަހަރު ނެރޭ ދެވަނަ ފިލްމު، 'މާމުއި' ގެ ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރުތައް އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރުގެ ގޮތުގައި ޒުވާން ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ހޫދު އިބްރާހިމް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ 10 ޕޯސްޓަރު އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު، ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓަކީ ނެރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފިލްމުތަކާއި ގުޅޭ މިފަދަ ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރު އާންމު ކުރާ ދިވެހި ހަމައެކަނި ސްޓޫޑިއޯއެވެ.

 

'މާމުއި' ގެ ސްޕެޝަލް އެޑިޝަން ޕޯސްޓަރުތައް އަމާޒު ކޮށްފައިވަނީ އެ ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާ ފަންނާނުންނާއި އެމީހުން ފިލްމުގައި އަދާކުރާ ރޯލު ތަޢާރުފު ކުރުމަށެވެ.

މި ފިލްމަކީ ކޮމެޑީ ފިލްމަކަށްވާއިރު، މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޙަފްލާއެއްގައި މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރގައި ފިލްމުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ހިމަނާފައިވާއިރު، ޓްރެއިލަރގައި އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ޓްރެއިލަރ ނިންމާލަމުން ހިމަނާފައިވާ ފިލްމުގައި ނެގެޓިވް ކެރެކްޓަރއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ 'ހުދު މުޚުތާރު' ގެ ކެރެކްޓަރގެ އަޑު ކޮޅެކެވެ. ދިވެހި އެހެން ފިލްމަކުން މިހާތަނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާފަދަ މަންޒަރެއް މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭއިރު އެ މަންޒަރުގައި ފެންނަނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސުމުން އޭގެން 'ހުދު މުޚުތާރު' ފައިބާ މަންޒަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމު ޚާއްސަވެގެންދާ އަނެއް ސަބަބަކީ މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ލަވައެކެވެ. ކުރީގެ މަޝްޙޫރު ލަވަތަކުގެ މަންޒަރުތައް ރީކްރިއޭޓްކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ޓްރިބިއުޓް ލަވައިގައި ފެނިގެންދާނީ ފުބޫ އާއި ނުޒޫއެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވަނީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓްގެ ބާނީ މުޙައްމަދު އަލީ (މޮގަރ) އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝަތު ފުވާދު (ލޯކީ) އެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ އެއް ޕްރޮޑިއުސަރު ކަމަށްވާ މޮގަރ ބުނީ މައި ރޯލުތަކުން 16 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަންނާނުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު ކަމަށެވެ. މޮގަރ އިތުރަށް ބުނީ މި ފިލްމާއިމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. މޮގަރ ކުރިން ބުނީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ލަސްކުރީ ފިލްމާއިމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑުވެފައި ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް އޮލިމްޕަސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

ލޯކީ އާއި އަހުމަދު ތޮލާލްގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ތައްޔާރުކުރި މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ޑާކް ރެއިންގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. ފިލްމުގެ ސިނެމަޓޯގްރާފީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޗިއްޕެ އާއި އަޙުމަދު ޝިނާނެވެ. ޝިނާން ވަނީ ޑާކް ރެއިންގެ އެހެން ގިނަ ފިލަމުތަކެއްގެ ސިނަމަޓޯގްރަފީ ހަދައި، އެ ސްޓޫޑިއޯއިން މި އަހަރު ނެރުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު، ގޮށްރާޅު ޑައިރެކްޓްވެސް ކޮށްފައެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް)، މަރިޔަމް އައްޒަ، މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ)، އިސްމާއިލް ޖުމެއިހް (ޖުމާ)، ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު އިބްރާހިމް (ފުބޫ)، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ)، އިބްރާހިމް އަމާން، ސަމާހަތު ރާޒީ، ޝީލާ ނަޖީބް، ހަމްދާން ފާރޫޤު، އާދަމް ރިޒްވީ (ރެކްސް)، މާރިއާ ތެރޭސާ ޕެގާނޯ، އައިޝަތު ޔާދާ، އަލީ ޝަޒްލީމް، އަދި އަޙުމަދު ސުނީގެ އިތުރުން އަޙުމަދު ޝާކިރު (ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ) ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ޚާއްސަ ފެނިލުމަކުން ކުރީގެ މަޝްޙޫރު ބަޠަލް އިސްމާއިލް ވަޖީހާއި ބޮޑީބިލްޑަރ ލިއާމް އާދަމް (އެލްޖޭ) އަދި އަޙުމަދު ސައީދު ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް