ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - ލަންކާ ބޮންގޮއްވުން

ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!

  • އޭނާގެ މި ސިޓީ ވަނީ މީސްމީޑިޔާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައި
  • އޭނާގެ ސިޓީގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް މާނަ ފުން މެސެޖްތަކެއް ދީފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 15:32 11,217

މިޝްއާލް އޭނާ ލިޔުނު ސިޓީއާ އެކު - ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްއާލް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ލިޔުނު ސިޓީ

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް މުޅި ދުނިޔެވެ ސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދަނީ ކެނޑިނޭޅި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. މި ފަދަ އަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ މީހުން ވެސް ކުށްވެރިކުރެއެވެ. މި ކަން ހުއްޓުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ނިކުމެފައިވާއިރު، އަދިވެސް މި ކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެތަކުގެ މީހުން އެ މީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަން އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމްއަކީ މީސް މީޑިޔާއެވެ. މީސް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ވަކި ނަސްލަކަށް ކުލައަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެ މީހުންގެ މެސެޖްތައް މުޅި ދުނިޔެއަށް އެ މީހުން އަންނަނީ ދެމުނެވެ. އަދި މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް މި ކަމާއި ގުޅިގެން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖްތައް ވެސް ދަނީ ދެމުންނެވެ. މި ދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް މުޅި ދުނިޔެ ކުށްވެރިކުރަމުންދާއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރި ތުއްތު ކުއްޖަކު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުންނަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއެއް ލިޔެފައެވެ. އޭނާގެ މި ސިޓީ ވަނީ މީސްމީޑިޔާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ. މި ސިޓީއިން އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާގެ ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިޝްއާލް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ލިޔުނު ސިޓީ

 

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތުއްތު އިސްމާއިލް މިޝްއާލް މުހައްމަދު ސަމާހު ލިޔުނު ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ ބިރުގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޭ އޮހުރުވަމުން ދަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ. އެންމެން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ނޭދި މީހުން މަރަމުން ލޭ އޮހޮރުވަމުން ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ ބުނެ، އޭނާ ވަނީ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

"ކީއްވެތަ ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަނީ؟ އެކަކު އަނެކަކަށް ރަނގަޅަށް ނުހިތަނީ ކީއްވެ؟ އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޭ އޮހުރުވާ، ހަނގުރާމަކޮށް، އަމިއްލަ ގައުމު ހަލާކުކޮށްލަނީ ކީއްވެ؟ ކީއްވެ؟ ކީއްވެ؟ ކީއްވެ؟" މިޝްއާލް އޭނާގެ ސިޓީގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

 ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ދޭ މެސެޖެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސިޓީގައި އާދޭހާއި އެކުގައި އެދިފައި ވަނީ މީހުން މެރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، އެކަކު އަނެކެކެއްގެ ލޭ އޮހުރުވުން ހުއްޓާލުމަށެވެ.

"މީހުން މެރުން ހުއްޓާލަފާނަންތަ؟އެކަކު އަނެކެއްގެ ލޭ އޮހުރުވުން ހުއްޓާލަފާނަންތަ؟ އަމިއްލަ ގައުމާއި، ގައުމުގައި ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތްތައް ހަލާކުކުރުން ހުއްޓާލަފާނަންތަ؟" މިޝްއާލް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ ޅަ ސިކުނޑިއަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ސިޓީ ކިޔާލުމުން ދޭހަވެއެވެ. ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ބިރުގަނެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ މިޝްއާލް އޭނާ އާއި އެއް އުމުރެއްގެ ކުދިންގެ އިހްސާސްތައް ސިޓީގައި ބަންޑުންކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ތިމަންނަމެން ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އަދި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާ އެކު ކުޅެން ޕާކަށްދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން އެންމެނަކީ ވެސް އިންސާނުން، އަހަރެމެންނަށް ތަދު އިހްސާސްވޭ. އަހަރެމެން ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުންވޭ. އަހަރެމެން ރައްޓެހިންނާއި، އާއިލާ އާއި އެކު ޕާކަށްދާން ބޭނުންވޭ،"މިޝްއާލް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ލަންކާގައި ދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި 45 ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި 45 ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި

މައިންނާއި، ބަފައިން އެ މީހުންގެ ދަރިން އެ މީހުންނާއި ވަކިވެ ދިއުމުގެ ހިތާމަ ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިޝްއާލް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ލިޔުނު ސިޓީގައި އޭނާ ވަނީ އާދޭހާއި އެކު އަމާން އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި އެ ކުދިންނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދިފައެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް އުފާވެރި އަމާން މާހައުލެއް ހޯދައިދީ. މިއަދުވެސް މާދަންވެސް އަހަރެމެން ބިރު ގަންނާނެ ގޮތްތައް ނަހަދާ" މިޝްއާލް  ބުނެފައިވެއެވެ.

ދީނީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް ގިނަވެފައިވާ މި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް މި ކަންތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް މިޝްއާލް ވަނީ އޭނާގެ ސިޓީގައި އާދޭހާ އެކު އެދިފައެވެ.

"ޕްލީޒް އެކަކު އަނެކަކަށް ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރޭ. ކޮންމެ ދީނެއްގެ މީހެއް ވިޔަސް، މުއްސަންޖަކަށް ވިޔަސް، ފަގީރަކަށް ވިޔަސް، ކޮންމެ ގައުމަކަށް ނިސްބަތް ވިޔަސް، ކަޅު މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ދޮން މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ޕްލީޒް އެކަކު އަނެކަކަށް ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރޭ"

ތިމާގެ ގައުމާއި އަދި އެ ގައުމުގެ މީހުންނާއި، ދިދައަށް ގަދަރު ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި މުޅި ގައުމު ނާމާންވެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު، މި ހަމަލާގައި 321 މީހުން މަރުވެ، 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން މިޝްއާލް ފަދަ އެތައް ކުއްޖަކު މި ވަނީ ނަފްސާނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކުދިންވެސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ އެ ކުދިންނަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި އަމާންކަމާ އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު މި ދުނިޔޭގައި ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް