ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:35
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު މެރި މައްސަލައިގައި 18 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިފައިންގެ މީހާ އޭނަގެ އާއިލާ އާއި އެކު – ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު މެރި މައްސަލައިގައި 18 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިފައިންގެ މީހާ އޭނަގެ އާއިލާ އާއި އެކު – ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
އަލްޖަޒީރާ
އދ ބަޔާން
އަޒާރިއާގެ އަދަބު މާ ކުޑަ، އިސްރާއީލުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އޮތް އިތުބާރު ކުޑަވެއްޖެ: އދ
 
މިއީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބާރުއަޅާ ޙުކުމެއް: ރަވީނާ ޝަމްދަސާނީ

އަނިޔާވެފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލި މައްސަލައިގައި އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރެއް 18 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ޙުކުމަކީ މާ ކުޑަ ޙުކުމެއް ކަމަށާއި އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ މާޗުމަހު އިސްރާއީލު ފުލުހުންނަށް ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ރައްދު ހަަމަލާގައި އަނިޔާވެފައިވަނިކޮށް، ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލި، ޢަބްދުލް ފައްތާޙު އަލް ޝަރީފްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާގެ ފީރް ބްރިގޭޑްގެ ޝިމްޝޯން ބެޓާލިއަންގައި މެޑިކްއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އީލޯ އަޒާރިއާއަށެވެ.

އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ތަރުޖަމާނު، ރަވީނަ ޝަމްދަސާނީ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނިމިގެން މިދާ ހަފްތާގައި ތެލް އަވީވުގެ އަސްކަރީ ކޯޓަކުން އަޒާރިއާގެ މައްޗަށް އިއްވި ޙުކުމާއި މެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޢަބްދުލް ފައްތާޙު އަލް ޝަރީފް މަރާލާފައިވަނީ އޭނާއަށް އަނިޔާވެ، އޭނާގެ އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ވެސް ނެތް، އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވެސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ރަވީނާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިސްރާއީލުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި މިފަަދަ ގޮތަކަށް މީހަކު މަރާލުމުގެ އަމަލެއް ހިންގާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައިވަނިކޮށް، މިފަދަ ލުއި ޙުކުމެއް ކުރުމަކީ އިސްރާއީލުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އޮތް އިތުބާރު ކުޑަވެ، މިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ލިބިގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މިފަދަ އެކި ހާދިސާތަކުގައި އުޒުރަކާއި ނުލައި، އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަކުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އަޒާރިއާ އަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި އިސްރާއިލުން ޙުކުމެއް ކުރި ފުރަތަމަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް