ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ؛ިސް

ލާމަރުކަޒީ ބޮޑު ބަދަލު: ކައުންސިލްތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައި، އަންހެނުން އިންތިހާބު ކުރުން ލާޒިމު

 • ކައުންސިލްގެ 33 ޕަސެންޓަކަށް ވާންޖެހޭނީ އަންހެނުން
 • ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ފަސް ޕަސެންޓު ދޭންޖެހޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް
 • ގިނަ މެމްބަރުން ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 11:22 4,551

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައެއް މެމްބަރުން - އާކައިވް

ކައުންސިލްތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައި، ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ލާޒިމުވާ ގޮތަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ. އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް އިއްވައި، ބިލުގެ ބަހުސް އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން އިންތިހާބު ކުރުން ލާޒިމުކޮށް، ދައުލަތަށް ނަގާ ކުލީގެ 40 ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލު:

 1. ކައުންސިލްގެ 33 ޕަސެންޓަކީ އިންތިހާބު ކުރާ އަންހެނުން
 2. ސިޓީގެ އާބާދީ 20،000 ވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ ފަސް ކައުންސިލަރުން
 3. 30،000 ވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ ހަތް ކައުންސިލަރުން
 4. ސިޓީއެއްގައި ވަކި ރަށްތަކެއް ހިމެނޭނަމަ، ރަށަކުން ކައުންސިލަރެއް
 5. އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް އުޖޫރަ ދިނުން
 6. އޭލްޖީއޭގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ނުވައަކަށް އިތުރު ކުރުން
 7. ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރުވުމަށް ގައުމީ އިދާރާތައް އުފެއްދުން
 8. ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ކައުންސިލްތަކުން ދިނުން
 9. ކައުންސިލްތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައި، މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން
 10. ދައުލަތަށް ލިބޭ ކުލީގެ 40 ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް
 11. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 5 ޕަސެންޓް، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް
 12. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުން

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލު ސުޕޮންސަރ ކުރެއްވި ރޮޒައިނާ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، އޭނާގެ ފަރާތުން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރެވެ.

ރޮޒައިނާގެ ފަރާތުން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހަކީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވާނެ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ. އެ ބިލުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ އެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ އެ ބިލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް