އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަން

މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު

  • މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރިން ނުކުރޭ
  • ދައުވާ ނުކުރެވެނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގުމުގެ ބާރު ނެތުމުން
  • ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު ފާސްވުމުން ދައުވާ ކުރެވޭނެ

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 01:05 20,748

މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދާ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މިޞްބާޙް ޢައްބާސް (ކ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ އިތުރުން، ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވަން ހުރަސްތަކެއް ކުރިކަމަށް މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސުއޫދު ވިދާޅުވީ އެ ތިން މައްސަލައިގެ ބޭނުން، ނުވަތަ މޯޓިވް އާއި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ހާމަކޮށް، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ "ކުރިމަރާލަން" ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސުއޫދު ވިދާޅުވީ އަފްރާޝީމާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ އިތުރުން ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ ހޯދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ކުރެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު ނެރުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ. އެ މޯޓިވް ދަނެގަނެވުނު ކަން އެއީ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު، މަސައްކަތުގެ ކުރި މަރާލާކަން ބޭނުމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފައިނަލް ރިޕޯޓުގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމެއް،" މަރުތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމާއި މަދަނީ ކޯޓުގެ ގާޒީކަންވެސް ކުރެއްވި ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސުއޫދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގުމުގެ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވެން ނެތް ކަމަށެވެ. 

ސުއޫދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު ފާސްވުމުން، ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރެވޭނީ ތަހުގީގީ އިދާރާއެއް ކަމަށް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންކަމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ބުނާ، ޖިނާއީ ތަހުގީގު ކުރާ އިދާރާއަކަށް ފިޔަވައި، ޖިނާއީ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށްވެސް ނުވަތަ ކޯޓަށްވެސް ނުފޮނުވޭނެ. އެހެންވީމަ އެކަން ކުރަހަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ،" ސުއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ 25 މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް ސިޔާސީ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނަގާފައެވެ. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ތަހުގީގުތައް ނިންމައި، މި މަހުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު ފާސްވުމުން ނޫނީ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް