އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަންފާ ސެންޓަރުގެ ފަނަރަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ރާއްޖޭގެ ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީ ދަނީ އިތުރުވަމުން: ރައީސް

  • ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީއަށް ރާއްޖޭގައި އެދެވޭ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް މުސްކުޅި އުމުރުގައި ވެސް އަޅާލުމަށް ބާރުއެޅުއްވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 22:55 2,923

މަންފާ ސެންޓަރުގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ އާބާދީ ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަންފާ ސެންޓަރަށް (މިހާރުގެ ނަމުން އޭޖްޑް ކެއަރ މޯލްޑިވްސް) 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ އިރު ބައެއް ފަހަރު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހުން ގެންދަން ޖެހޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރީ އެ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު މި ވަސީލަތްތައް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން، ގުރައިދޫގައި ހުންނަ މަރުކަޒަކީ، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުން ގެންގުޅެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން. އެ އަށް ވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަދި ވަސީލަތްތައް ތަނަވަސް ތަނެއް އެކަމަށް ބޭނުންވޭ. އެފަދަ މަރުކަޒަކުން، އެ ޢުމުރުގެ މީހުންގެ ހެލްތު ސްކްރީން ހަދައި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ވަޒަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުންނަންޖެހޭނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދޮށީ އުމުރަށް ދިޔުމުން ދައުލަތުން އެލަވަންސެއް ދީފައި ގޭގައި ބޭތިއްބުމަށް ވުރެ ރަނގަޅީ ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ދޮށީ އުމުރާ ބައްދަލުވުމަކީ ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމާ ވަކިވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދޮށީ އުމުރުގައި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުމަކީ ބަލި އެނދާ މީހާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ދޮށީ އުމުރާ ބައްދަލުވުމަކީ ކުރީގެ ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމާ ވަކިވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނޫން. ދޮށީ ޢުމުރުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން އާދަކުރުމަކީ ބަލި އެނދާ މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް މީހުން މުސްކުޅި ކުރާއިރު އެ މީހުންގެ ބޭނުން ހިފޭނެ އިންތިޒާމުތައް، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ނޫނަސް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އިންތިޒާމްތަކެއްގެ މަގުސަދަކީ މުޖުތަމައުއިން އެމީހުން ބާކީ ނުކޮށްލާނެކަން ވިސްނައިދިނުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަފުލާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ ދޮށީ އުމުރުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އަޅާލުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އަދި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލައި އިހުތިރާމް ކުރަމުގެ އާދައަކީ ވެސް ޅަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އަށަަގަންނަވަން ޖެހޭ އާދައެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މައިންބަފައިން ދޮށީ އުމުރަށް ދިޔުމުން ބޭނުންވަނީ ބަލަން ހުންނާނެ ބިދޭސީއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ދަރިންގެ އަޅާލުމާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތިވެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވިޔަސް މައިންބަފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ. ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މުސްކުޅިންނަށް ހިދުމަތްކޮށް ދިނުމުގައި މަންފާ ސެންޓަރުން ކުރަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. މަންފާ ސެންޓަރަކީ، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބައިވެރިއެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ޢުމުރާ ގުޅޭގޮތުން، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު މަރުކަޒެއް ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް