ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ބިލްޑިންގ ގައިޑްލައިން

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ބިލްޑިންގ ގައިޑްލައިން، ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • ސަރުކާރުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ބޮޑު ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ހަކަތަ ސަމަކާރަ ގޮތްތައް އަށަގެންނެވުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއް

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 15:44 912

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ބިލްޑިންގ ގައިޑްލައިން ވޯރކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އިމާރާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ސަމަކާރަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ހަކަތަ ސަމަކާރަ ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ބާއްވާ އިންސެޕްޝަން ވަރކްޝޮޕް ބާއްވައިފިއެވެ.

ޝީ ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވާ މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އާންމުންނާއި ސަރުކާރުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ބޮޑު ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ހަކަތަ ސަމަކާރަ ގޮތްތައް އަށަގެންނެވުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއް ކަމަށެވެ. 

މި މަސައްކަތުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަލިސްޓް ޚަދީޖާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ހަކަތަ ސަމަކާރަ ގައިޑްލައިނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ގައިޑް ލައިނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ތައްޔާރުކުރެވޭ ގައިޑްލައިނަކީ ދިވެހި ރާއްޖެ ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި، އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެހެން އާންމު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ގައިޑްލައިނެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ދަރިވަރުންނަށާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މިނޫންން ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މި ގައިޑްލައިންގެ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ މިމަސައްކަތުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހަދީޖާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ބިލްޑިންގ ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ހަދާ އިމާރާތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ސިފަތަކެއް ހިމަނައިގެން ހަދާ އިމާރާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މިހާރު ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ކުދިކުދި ބަދަލުގެނެސްގެން އެ އިމާރާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން އިމާރާތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ސަމަކާރަ ކުރާވަރު އިތުރުކުރުމެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް (އެލްސީއީއައި) މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. އެލްސީއީއައި މަޝްރޫޢުއަކީ މިނިސްޓްރީއާއި އ.ދ ގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) ގުޅިގެން ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް