އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓްް

ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟

  • ބްރޯޑްކޮމްއިން ވަނީ މީޑީއާގެ މިނިވަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސްއަޅާފަ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 18:31 9,180

ބްރޮޑްކޮމްގެ މެންބަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި ބައްދަލުކުރުން - އެމްއެންޑީއެފް

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާ ފެށިގެންގޮސް ނިމެންދެން ލިޔާނެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ދިވެހިން ނުދަންނަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ބަޔަކު މީހުން އެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ހަނދާން ނެތިގެން އުޅުނަސް، އެކަން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސްނުވެއެވެ. އެ އަނިޔާވެރި ދުވަސްތަކުގައި، އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ މަތިން ވެސް ދިވެހިން ހަނދާން ނުނެތެއެވެ. އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކަމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިން އެއް ބަޔަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި، އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންކަން މިއަދު ވެސް ދިވެހިން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ.

އިންސާފުގެ މަގަށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން އެންމެ ގަދައަށް މަސައްކަތް ކުރީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑުތައް ގެނެސްދިން، ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިފައި އޮތް ރާއްޖެ ޓީވީ ފުލުފުލުގައި ޖޫރިމަނާކޮށް، ސްޓޭޝަންގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން އެތައް މަސައްކަތެއްކޮށް، ސްޓޭޝަންގް ޓްރާންސްމިޝަން މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވާ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިކުރީ މިހާރުވެސް އެކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން ތިއްބަވައިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގެއްގެ ގޮތުން ބޮޑު މުސާރަ ދީފައި ކަމަށް ޤާބިލްނޫން ބަޔަކު އެތަނަށް ލައިގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ޖެހި ސަކަރާތް ދިވެހިން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. ކޮމިޝަންގައި ތިބެފައި ގޮސް ޔާމީން ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ގޮނޑި ޖަހަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ތިބި ދުވަސް އަދި ހަނދާން ނެތޭހާ ނުވެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖް ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅީ އިހަކަށް ދުވަހުއެވެ. ކޮމިޝަނާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް، ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަނގަމަތީގައި މަލަން އަޅަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އެކޮމިޝަން އޮތީ އިހަކަށް ދުވަހުއެވެ.

1 ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު އަމުރާއިއެކު، އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ އަޑު ގަދަވުމުން، އެއަޑު ކަނޑުވާލަން އެންމެ ގަދައަށް މަސައްކަތް ކުރީ ބްރޯޑްކޮމްއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދީފިނަމަ ޓީވީތައް ބަންދުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެތައް ފަހަރަކު ދިނެވެ. މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިކުރުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އެދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފިއެވެ. ދެފަހަރު ނޫނެކޭ ބުނެފިއެވެ. ދެން އޮތީ އަނިޔާވެރި ކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިން ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމެވެ. މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ރައީސް އޮފީހަށް ވަދެ، ކޮމިޝަނަށް ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީއޭ ބުނީމާ އަންނަނީ ޒާތެއްގެ ހިންޏެކެވެ. ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެބައްދަލު ކުރި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްގެ އަޑު ކަނޑުވާލާ، އެމަނިކުފާނުގެ މެސެޖް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ދިޔަ ނުދޭން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަހީބާއި އެހެން މެމްބަރުން ކުރި މަސައްކަތް ދިވެހި މީޑިއާތަކުން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މީޑިއާ ކައުންސިލާއިއެކު ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރިއިރު، ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ؟ ހައްދެއް ނެތި ބާރުތަކާއި ފައިސާ ލިބިފައި އޮއްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހައްޤުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް، މިއަދު ދެން ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކަންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް