އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އުވިގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

  • ގަވާއިދުތަކައް އަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް 
  • އުވިގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ ދެ މެމްބަރުން

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 14:00 1,489

މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - މަޖިލިސް

އުވިގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ މުއްދަތު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އުވިގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަންގާރަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއެވެ.

ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ އާންމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އެކެއް އަދި ދޭއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް އުނިކޮށް އެ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު އެކެއް އަދި ދޭއްގައި މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އެކެއް މެއި 2019 އިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް  އިތުރު ކުރުމަށް 15 އެޕްރީލް 2019 ގައި ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެންމެ ދެ މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އާމިރާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްއެވެ. ދެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ އުވިގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އާމިރު ވިދާޅުވީ އާންމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުވެގެން އަންނައިރު މި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން އެކި ހަމަތައް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އާންމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ޖަދުވަލުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ރޫހެއް ގާނޫނުގައި ނެތް،" އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ފާސްކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ކުރީއްސުރެން މި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ދާކަން ޑެލިގޭޓެޑް ލެޖިސްލޭޝަން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ގާނޫނުގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ހަގީގަތުގައި މި މަސައްކަތް ކުރެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް މި ކަމަށް ދެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މި ކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދިފައި ނުވާތީ ވެސް އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. 

އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދަކަށް ނޫނީ އަމަލުނުކުރެވޭތީ، އެހާތަނަށް ހުރި މުހިންމު ގިނަ ގާވާއިދުތަކެއް އުވިގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް އާންމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ގަވާއިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަން ދިނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް ފަހުން ހެދި ގާނޫނުތަކުން ބެލެނިވެރިކަން ލިބުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަކި ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބެލެނިވެރިކަން ނުލިބޭ ގިނަ ގަވާއިދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެކި ފަހަރު މަތިން އާންމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ގަވާއިދުތަކަށް ބާރު ދެމުން ދިޔައީ ވަގުތީ މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް