އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އެމް7 ނައިޓް 2018

ޗާޕުގެ އިންޑަސްޓްރީ ދަނީ އުވެމުން: އެމް7 ސައްތާރު

  • ޒުވާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ދެވިއްޖެ ނަމަ ކުރިއަރާނެ ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:52 5,469

އެމް7 ނައިޓް 2018 ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސައްތާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ޗާޕުގެ އިންޑަސްޓްރީ ދަނީ އުވެމުން ކަަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދަނީ މަދުވަމުން ކަމަށް އެމް7ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމް7 އިން 2018 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި "އެމް7 ނައިޓް 2018" ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައްތާރު ވިދާޅުވީ ޗާޕުގެ އިންޑަސްޓްރީއަކީ މުހިންމު އިންޑަސްޓްރީއެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވަން އެދެވޭ ވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ސައްތާރު ވަނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއީ ވެސް އިންޑަސްޓްރީއެއްކަން ދަނެގެން މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ސައްތާރު ވިދާޅުވީ މިއަދު މި މަސައްކަތައް އަލަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ އެއްމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މީހަކު ދިރާސާއެއްކޮށްގެން މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ނިޔަތުގައި ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް ހިފައިގެން ދިޔުމުން އެ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން މިސާލު ނަންގަވަމުން ސައްތާރު ވިދާޅުވީ އެމް7ގެ މަސައްކަތް ފަށަން ވެސް އެތައް ބޭންކުތަކަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކައިރިޔަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން އެންމެ ފަހުން ކުރެވޭ ގޮތްވީ ރައްޓެއްސަކު މެދުވެރިވެގެން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވެސް ދޫކޮށްލައިގެން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ މިކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައްތާރު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މިކަން ކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ސައްތާރު ވަނީ އިންސާނީ ވަސީލަތް ކުރިއެރުވުމަށާއި މެޝިނަރީޒް ގަތުމަށް ހުރި ދަތިތައް ފިލުވައިދެއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާއްތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ވެސް ކުރެވޭނޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ޑިޒައިން އަދި ލޭއައުޓް ހަދަން ވަރަށް ކުޅަދާނަ އަދި އެހާމެ ހުނަރުވެރި ކުދިން އެބަތިބިކަން ސައްތާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީ މާލީ އެހީ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ސައްތާރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެމް7 އިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެތަނުގެ ކްލަޔަންޓުންނާއި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް އެވޯޑާއި ހަނދާނީ ފިލާ އަރުވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށް ދިން ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެފަރާތަތަކަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލާ އަރުވާފައެވެ. އެމް7 އަކީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށްދޭ "ގޯލްޑް 100" އެވޯޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް