އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް

ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ބޮޑު ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓާއި އެކު ޔޫ އެންޑް މީ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

  • މިއީ ރާއްޖޭގައި ހެދި ކޮކޫންގެ ދެވަނަ ޕްރޮޕަޓީ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 1 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 17:23 6,963

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ މަންޒަރެއް - ޔޫ އެންޑް މީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓާއި އެކު، ރ.އުތުރުމާފަރުގައި "ޔޫ އެންޑް މީ"ގެ ނަމުގައި ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ދެވަނަ ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫ އެންޑް މީގައި ރިސޯޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރިސޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދެވެ. އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރިސޯޓް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މިކަހަލަ ތަފާތު ފަރުމާތަކުގެ އިތުރު ރިސޯޓުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މި ރިސޯޓުގައި ޖުމުލަ 109 ވިލާ ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 10 ވިލާ ފިޔަވައި ދެން ހުރި 99 ވިލާއަކީ ވޯޓަރ ވިލާސްއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަންތާ ވިިލާއާއި، ޑޯލްފިން ވިލާއާއި، ޑޯލްފިން ވިލާ ވިތް ޕޫލް، ބީޗް ސުއީޓް ވިތް ޕޫލް، އަކުއާ ސުއީޓް، އަކުއާ ސުއީޓް ވިތް ޕޫލް އަދި ރިސޯޓުގައި ހުރި އެއްމެ ބޮޑު ވިލާކަމުގައިވާ "ޔޫ އެންޑް މީ" ސުއީޓް ހިމެނެއެވެ. ޔޫ އެންޑް މީ ސުއީޓްގައި ޕްރައިވެޓް ޖިމަކާއި، މަސާޖް ޓޭބަލެއްގެ އިތުރުން ބަދިގެއެއްގެ އިތުރުން ސިނަމާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފަސް ތަރީގެ ޔޫ އެންޑް މީގައި ހަ ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނައިރު މި ތަންތަނުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކާއެއްޗެހި ލިބެއެވެ. މި ރިސޯޓުގައި އެއްވެސް ބުފޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް ނުހުންނަ އިރު، ހުރިހާ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވެސް ޖެހެނީ ގެސްޓު މީހާ މެނޫއިން އޯޑަރު ކުރާށެވެ. ރިސޯޓުގައި ހުންނަ ހަ ރެސްޓޯރަންޓަކީ "ގްރީން ކާޕެޓް"، "ދަ ސޭންޑް"، ޖަޕާނުގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ ރައިޒިން ސަން، އިޓަލީގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ "އިޓާލިއަންސް ޑޫ އިޓް ބެޓަރ.. ލަ ޕާސްތާ"، "ޗިއަރޒް ބާރ" އަދި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަަންޓް "އެޗް2އޯ"އެވެ.

"އެޗް2އޯ"އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ކޮކޫންގެ އޯނަރެއް ކަމުގައިވާ އެލެކްސް ބުނެފައިވަނީ މިއީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ކެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ކަމަށެވެ. މި ރެސްޓޯރަންޓުގެ ތިން އަރިމަތިން މޫދު ފެންނަން ހުންނަ އިރު، ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަނީ ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައެވެ. "އެޗް2އޯ"އަށް ދާން ޖެހެނީ ލޯންޗެއްގައެވެ. މި ރެސްޓޯރަންޓަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހާއްސަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ކަމަށް އެލެކްސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކެއުމުގެ އިތުރުން، ކާ ގަޑީގައި ޖަހާ ލަވަތަކަކީ ވެސް ހާއްސަކޮށް ހޮވާލާފައި ލަވަތަކެއް ކަމަށާއި، ބޭޏުންވަނީ ގެސްޓުންނަށް ކާ ގަޑީގައި "ގެސްޓްރޮނޮމިކަލް އެކްސްޕީރިއަންސެއް" ދިނުން ކަމަށް އެލެކްސް ބުންޏެވެ.

ޔޫ އެންޑް މީ ރިސޯޓަކީ 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް އެކަނި ދެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިސޯޓެކެވެ. ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެލެކްސް ބުނީ މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުވެގެން އައި އިރު 1980ގެ އަހަރުތަކުގައި، އޭނާ ކުރި އެކްސްޕީރިއަންސް މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓު ފަރުމާކުރެވިފައި ވަނީ ރިސޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަަށް އުފާވެރި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ވަރަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ރިސޯޓުގެ ޑިޒައިނަކީ ވަރަށް "ރަސްޓިކް" އަދި "ރޮމޭންޓިކް" ޑިޒައިނެއް ކަމަށް އެލެކްސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޔޫ އެންޑް މީ ރިސޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އިން ހަދާފައިވާ ދެވަނަ ޕްރޮޕަޓީއެވެ. އެގޮތުން 2017ވަނަ އަހަރު ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުޅުވި "ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް"އަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނަރ ރިސޯޓެވެ. ޔޫ އެންޑް މީއަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ފަސްވަނަ ރިސޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް